CRIME

สำนักงานเลขาธิการศาลยุติธรรม เปิดตัว Court Marshal ตำรวจศาลรุ่นแรก เริ่มทำงาน 6 ส.ค.

นายสราวุธ เบญจกุล เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม เปิดเผยว่า สำนักงานศาลยุติธรรม จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “เจ้าพนักงานตำรวจศาล” รุ่นที่ 1 หรือ Court Marshal ระหว่างวันที่ 22 กรกฎาคม ถึงวันที่ 4 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา ที่สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ศูนย์ฝึกอบรมตลิ่งชัน ซึ่งมีเจ้าพนักงานตำรวจศาลรุ่นที่ 1 จำนวน 35 นาย เข้ารับการฝึกอบรม

สำหรับวัตถุประสงค์ในการฝึกอบรม เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพและมาตรการในการรักษาและคุ้มครองความปลอดภัยภายในบริเวณอาคารที่ทำการของศาลยุติธรรม และการติดตามจับกุมผู้ต้องหาตามหมายศาล

ในการอบรมจะมีทั้งทางด้านวิชาการ เช่น ความรู้ทางด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ รวมถึงประมวลจริยธรรมข้าราชการศาลยุติธรรมและลูกจ้าง โดยวิทยากรผู้ให้ความรู้นั้น เป็นผู้ที่เชี่ยวชาญด้านกฎหมายระดับแนวหน้าของประเทศ

นอกจากนี้ยังมีการฝึกใช้อาวุธปืน และการยิงปืนชนิดต่าง ๆ ตามหลักสากล และยุทธวิธีในการเข้าจับกุมผู้ต้องหา การอารักขาบุคคลสำคัญ และยังมีความการทดสอบสมรรถภาพทางร่างกายและจิตใจในสถานการณ์กดดันซึ่งจะต้องมีการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ฝึกต่อต้านการก่อการร้าย การวิเคราะห์ข่าวกรอง เทคนิคการสืบสวน การวางแผน ตรวจค้น จับกุม เป็นต้น

นอกจากนี้แล้วยังมุ่งเน้นในด้านคุณธรรม จริยธรรม เสริมสร้างทัศนคติ และค่านิยมที่ดี มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เป็นผู้ปฏิบัติงานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติตามภารกิจของเจ้าพนักงานตำรวจศาล

นายสราวุธ เบญจกุล เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม

เมื่อผ่านการฝึกอบรมแล้ว เจ้าพนักงานตำรวจศาลรุ่นที่ 1 จะเริ่มปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่วันที่ 6 ส.ค. 62 เป็นต้นไป ในช่วงแรกเนื่องจากอัตรากำลังยังมีไม่มากจึงเน้นที่การเข้าไปวางระบบการรักษาความปลอดภัยภายในบริเวณอาคารที่ทำการของศาลยุติธรรมให้เป็นระบบเดียวกันทั่วประเทศ แม้การดูแลรักษาความปลอดภัยในบริเวณศาลที่ผ่านมาสำนักงานศาลยุติธรรมได้กำชับให้ใช้มาตรการเข้มอยู่แล้ว เมื่อสถานการณ์เปลี่ยนแปลงไปจึงมีความจำเป็นต้องใช้มาตรการที่เข้มขึ้นอีก ซึ่งส่วนนี้เจ้าพนักงานตำรวจศาลจะเข้าไปมีส่วนรับผิดชอบโดยตรง และหากศาลยุติธรรมใดมีคดีความที่เป็นที่สนใจของประชาชนหรือมีผู้เกี่ยวข้องจำนวนมากต้องใช้การดูแลรักษาความปลอดภัยเป็นการเฉพาะ สำนักงานศาลยุติธรรมก็จะจัดส่งกำลังพลเจ้าพนักงานตำรวจศาลออกไปช่วยดำเนินการทันที ในส่วนของการทำงานตามหน้าที่ที่กฎหมายกำหนดส่วนอื่นก็จะวางระบบเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสมตามเจตนารมย์ของกฎหมาย

Related Posts

Send this to a friend