CRIME

พ.ต.อ.ณรัชต์ ชี้แจง ข่าวสินบนก่อสร้างโรงพยาบาลราชทัณฑ์ 2

ราชทัณฑ์ แจงกรณีก่อสร้างโรงพยาบาลราชทัณฑ์แห่งที่ 2 โปร่งใส เพื่อประโยชน์ผู้ต้องขังป่วย ตามหลักสิทธิมนุษยชน และกำลังอยู่ในขั้นตอนศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม โต้ข่าวใส่ร้ายอาจเพราะได้รับข้อมูลเพียงด้านเดียว

พันตำรวจเอก ณรัชต์ เศวตนันทน์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ เปิดเผยถึงกรณีที่มีการเผยแพร่ข่าวเกี่ยวกับการเรียกรับผลประโยชน์ในการก่อสร้างโรงพยาบาลราชทัณฑ์แห่งที่ 2 ของกรมราชทัณฑ์ว่า ไม่เป็นความจริง และน่าจะเกิดจากการได้รับข้อมูลเพียงด้านเดียว และไม่ทราบข้อเท็จจริงที่ถูกต้อง

“การก่อสร้างโรงพยาบาลราชทัณฑ์ แห่งที่ 2 ของกรมราชทัณฑ์ เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2561 ที่อนุมัติงบประมาณในการก่อสร้าง เพื่อประโยชน์ในการเข้าถึงการรักษาพยาบาลของผู้ต้องขัง และเป็นการส่งเสริมความเท่าเทียมกันในการเข้าถึงการรักษาพยาบาลตามหลักสิทธิมนุษยชนสากล รวมถึงเพิ่มบริการการรักษาพยาบาลแก่ข้าราชการ และครอบครัวในสังกัด เพื่อเป็นสวัสดิการ และในอนาคตประชาชนทั่วไปก็สามารถเข้ารับการรักษาพยาบาลได้อีกด้วย”

โดยปัจจุบันการดำเนินการโครงการโรงพยาบาลราชทัณฑ์ แห่งที่ 2 ได้มีความก้าวหน้าไปมาก โดยได้ผ่านขั้นตอนการทำประชาพิจารณ์เรียบร้อยแล้ว (Public Hearing) ซึ่งผลตอบรับจากข้าราชการในสังกัด และประชาชนทั่วไปมีความต้องการให้มีการจัดสวัสดิการการรักษาพยาบาล และกำลังอยู่ระหว่างขั้นตอนการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) โดยองค์กรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

อธิบดีกรมราชทัณฑ์ ยังกล่าวอีกว่า การสร้างโรงพยาบาลราชทัณฑ์แห่งที่ 2 จะยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังป่วยให้สามารถลดอัตราการเสียชีวิต และลดการสูญเสียงบประมาณในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการส่งผู้ต้องขังป่วยออกออกไปรับการรักษาภายนอกเรือนจำ ลดความเสี่ยงในการหลบหนีของผู้ต้องขังจากสถานพยาบาลภายนอก และเป็นการบรรเทาปัญหาความตรากตรำจากการปฏิบัติหน้าที่ผู้ควบคุมที่จะต้องออกไปควบคุมผู้ต้องขังภายนอกเรือนจำ ตามยุทธศาสตร์และนโยบายของรัฐบาลในการอำนวยความยุติธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม เพื่อประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติสืบไป

Related Posts

Send this to a friend