TECH

ติดต่อราชการแบบออนไลน์ ด้วยทะเบียนบ้านดิจิทัล ยืนยันตัวตนผ่านแอป D.DOPA

เป็นความฝันของหลายๆ คน ที่เบื่อกับการติดต่อราชการที่สำนักงานเขต อำเภอ แม้ว่าจะมีการให้บริการที่
รวดเร็วแบบ One-Stop Service แล้วก็ตาม แต่ยุคนี้แอปธนาคาร ค่ายมือถือต่างๆ ให้บริการ e-Service
สะดวก ก็เลยอยากติดต่อราชการแบบออนไลน์ได้เลย ซึ้งเราพึ้งพาการถ่ายสำเนาเอกสารบัตรประชาชนมา
นานแล้ว แถมใช้บัตรประชาชนแบบมีชิปมานานมากแล้วด้วย โดยเราใช้บัตรประชาชนเป็นหลักฐานยืนยันตัว
บุคคล (Thai National ID Card) ก็ถึงเวลาที่เราเอาบัตรประชาชนไปไว้บน Mobile App บนมือถือ แปลงร่าง
ให้อยู่ในรูปแบบที่เป็นดิจิทัลทั้งหมด หรือ Digital ID


รู้จักแอป D.DOPA โดยมีคำ จำกัด ความบน AppStore ว่า “Authentication service for Thai citizen”
เป็นการยืนยัน ตัวตนดิจิทัล ซึ้งจำเป็นต้องไปยืนยันตัวตนครั้งแรกที่สำนักเขต หรือ อำเภอ

โดยผู้ลงทะเบียน ดาวน์โหลดแอป D.DOPA มาไว้บนมือถือ โดยแสดงตนพร้อมบัตรประชาชนใบล่าสุด จาก
นั้นติดต่อสำนักงานเขตให้ยืนยันตัวตน ผ่านลายนิ้วมือ ซึ้งเมื่อยืนยันตัวตนแล้ว ระบบของสำนักเขตจะสร้าง
คิวอาร์โค้ด ให้เราใช้แอป D.DOPA สแกนคิวอาร์โค้ด เพื่อตรวจสอบความถูกต้องปลอดภัยให้รัดกุม

รายละเอยีด https://www.bora.dopa.go.th/images/snbt/book/63/mt0309_v25388.pdf


การนำ Digital ID มาใช้ ยังต้องการการตรวจสอบที่รัดกุม เช่นเดียวกับการติดต่อธนาคาร อะไรที่ยุ่งยาก ไม่
สะดวก ก็จะรัดกุมกว่าความง่าย สะดวกสบาย โดยงานทะเบียน หากอยู่ในดิจิทัลแล้ว มีข้อดี คือ ประชาชนไม่
ต้องไปนั่งรอที่อำเภอ ติดต่อราชการด้วยเอกสาร ถ้าหากบริการต่างๆ มีการยืนยันตัวตนเรียบร้อยแล้ว ก็จะ
ทำให้ลดขั้นตอน ลดระยะเวลาไปได้เยอะ และบางบริการ หากเรายืนยันตัวตนและขอรับบริการออนไลนได้ก็
จะสะดวกมากๆ


เราจะได้ใช้ “ทะเบียนบ้านดิจิทัล ” กันแล้วแต่…หากบริการใดยังขอสำเนาเอกสารก็ยังต้องใช้อยู่นะ ประเด็นสำคัญ คือ D.DOPA รับรองการยืนยันตัวตน และพิสจูน์ตัวตนด้วยเอกสารประเภทสำเนาทะเบียนบ้าน ใช้กับ
งานด้านทะเบียนราษฎร ติดต่อราชการได้ แต่เอกชนการขอเอกสารยังเป็นไปตามเงื่อนไขปกติ
ในระยะแรก จะให้บริการเกี่ยวกับการแจ้งย้ายที่อยู่ในสำนักทะเบียนเดียวกัน การแจ้งการย้ายที่อยู่ปลายทาง
และการมอบหมายหรือ มอบอำนาจให้แจ้งหรือยืนคำร้องเพื่อดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการ
ทะเบยีนราษฎร ส่วนการคัด หรือ คัด และรับรองรายการทะเบียนบ้าน ทะเบียนประวัติ และทะเบียนคนเกิด
กรณีรายการที่ ผู้ขอเป็นเจ้าของข้อมลูนั้น กรมการปกครองจะแจ้งวัน เปิดบริการให้ประชาชนทราบต่อไป ซึ้ง
บางบริการยังต้องติดต่อสำนักงานเขต หรือ อำเภออยู่
บริการนี้ผูกกับบัตรประชาชน นั่นหมายความว่า หากบัตรประชาชนหมดอายุ พอเราขอทำบัตรประชาชนใหม่ ก็
ต้องขอทำ Digital ID ใหม่ด้วย เพื่อให้ข้อมูลอัปเดต เชื่อมโยงกัน
ดังนั้นผู้ที่สนใจดาวน์โหลดแอป และเข้าไปติดต่อที่สำนักงานเขตได้เลย เพื่อใช้งานบริการทะเบียนบ้านผ่าน
ระบบดิจิทัล แต่สิ่งที่กังวล คือ หากเปลี่ยนเครื่อง การยืนยันตัวตนจะต้องเริ่มทำใหม่หรือไม่ เช่น เดียวกับ แอป
เป๋าตังค์ที่พอเปลี่ยนเครื่องก็ต้องยืนยันตัวตนใหม่
นอกจากนี้มีค่าธรรมเนียมรายปีแต่ในช่วงปีแรกมีการยกเว้น การเรียกเก็บ ค่าธรรมเนียมให้เป็นระยะเวลา 1 ปี
นับตั้งแต่วันที่ประกาศมีผลบังคับใช้เป็นต้น ไป

อ้างอิง
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2565/A/010/T_0007.PDF?fbclid=IwAR3_GG5xzzdi
hVZ5u593IJAAss7FWQPxx3NS9VdxXl1ND2d0JAZiwVqzqY8

Related Posts

Send this to a friend