Home Posts tagged ประชุมรัฐสภา
POLITICS
นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา ในฐานะประธานมูลนิธิเพื่อสัง […]
POLITICS
บรรยากาศการประชุมร่วมรัฐสภา เพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญั […]
POLITICS
นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร กล่าวถึงกรณีที่มี ส […]