Home Posts tagged ชวน หลีกภัย
POLITICS
นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา ยืนยันยังคงมีมาตรการเข้มในก […]
POLITICS
นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา ยืนยันว่าการเปิดประชุมสมัยว […]
POLITICS
นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฏร กล่าวถึงกรณีที่หลาย […]
POLITICS
นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร แจ้งต่อที่ประชุมถึง […]