Home Posts tagged กระทรวงการต่างประเทศ
COVID-19
นายธานี แสงรัตน์ อธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่าง […]
POLITICS
นายธานี แสงรัตน์ โฆษกกระทรวงการต่างประเทศ กล่าวถึงกระแส […]
POLITICS
นายธานี แสงรัตน์ อธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่าง […]