Home Posts tagged กรมส่งเสริมสหกรณ์
BUSINESS

รมช.มนัญญา ยืนยันกรมส่งเสริมสหกรณ์พร้อมดูแล 82 สหกรณ์เจ้าหนี้การบินไทย

นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า ขณะนี้ได้ให้กรมส่งเสริมสหกรณ์เตรียมแนวทางมาตรการที่จะดูแล 82 สหกรณ์เจ้าหนี้ที่ลงทุนในหลักทรัพย์ของ บมจ.การบินไทย ไว้ทุกรูปแบบ รอเพียงมติคณะรัฐมนตรีว่าจะมีแนวทางอย่างไร และจะใช้โมเดลใดเข้าไปช่วยดูแล