Home Posts tagged กมธ.วิสามัญศึกษาการเข้าร่วม CPTPP
Politics

“จุรินทร์” เห็นด้วยให้ สภาฯตั้ง กมธ.วิสามัญศึกษาการเข้าร่วม CPTPP เพื่อให้ได้ข้อยุติ หลังยังมีความเห็นแย้ง

นายจุรินทร์ ลักษณะวิศิษฎ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวถึงกรณีที่เครือข่ายศึกษาข้อตกลงเขตการค้าเสรีภาคประชาชน หรือ FTA Watch เข้ายื่นหนังสือถึงประธานสภาผู้แทนราษฎร เสนอจัดตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อศึกษาและเสนอแนะทางนโยบายต่อกรณีการเข้าร่วม CPTPP ว่า