SOCIAL RESPONSIBILITY

ธนาคารออมสิน จัดโครงการ ‘คอมพิวเตอร์เพื่อสังคม’ ส่งมอบคอมใช้แล้วสภาพดีแก่โรงเรียนพื้นที่ห่างไกล

นางสาวสุขดี จรีรัตนชาติ ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน สายงานปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมด้วยผู้บริหารและคณะ ร่วมส่งมอบคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ไอที ภายใต้โครงการ ‘คอมพิวเตอร์เพื่อสังคม’ ซึ่งเป็นการนำเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ไอทีต่า งๆ ที่ไม่ได้ใช้แล้ว แต่ยังมีสภาพดี นำไปมอบให้ใช้งานต่อจำนวน 9,000 เครื่อง โดยนำไปมอบให้กับผู้ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการศึกษาหาความรู้แทนการขายทอดตลาด

โครงการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของแผนบูรณาการภารกิจเพื่อสังคม จัดอยู่ในกระบวนการดำเนินงานที่สำคัญของธนาคาร (Social Mission Integration) ตามยุทธศาสตร์ ‘ธนาคารเพื่อสังคม’ และบริหารจัดการเทคโนโลยีดิจิทัลที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green IT) มีกลุ่มเป้าหมายหลัก คือ สถานศึกษา หรือหน่วยงานภาครัฐ องค์การ หรือสถานสาธารณกุศลที่ขาดแคลน เพื่อให้เด็กนักเรียนและสถานศึกษาในพื้นที่ห่างไกลได้รับโอกาสในการเข้าถึงเทคโนโลยีอย่างเท่าเทียม

สำหรับการจัดสรรเพื่อส่งมอบนั้น ได้จัดเตรียมให้แก่โรงเรียนทางภาคเหนือเป็นพื้นที่แรก ประกอบไปด้วย โรงเรียนบ้านเปียงซ้อ และโรงเรียนบ้านห้วยฟอง ซึ่งเป็นโรงเรียนในโครงการ “ออมสินฮ่วมใจ๋ฮักขุนน่าน” ตั้งอยู่ที่ ต.ขุนน่าน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน จำนวนโรงเรียนละ 10 เครื่อง และมอบให้กับโรงเรียนมูลนิธิรุ่งนภาแม่จัน และโรงเรียนธารทิพย์ จ.เชียงราย รวมอีก 35 เครื่อง

Related Posts

Send this to a friend