SOCIAL RESPONSIBILITY

‘ออริจิ้น’ จัดกิจกรรม “ออริจิ้น สร้างโอกาส สร้างอนาคต” มอบทุนการศึกษาบุตรพนักงาน

‘ออริจิ้น’ จัดกิจกรรม “ออริจิ้น สร้างโอกาส สร้างอนาคต” มอบทุนการศึกษาบุตรพนักงาน ประจำปี 2565

ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ ร่วมกับ บริษัทในเครือ ต่อยอดโครงการเพื่อสังคม “ORIGIN GIVE” เดินหน้าสร้างสรรค์กิจกรรมในองค์กร พร้อมสร้างขวัญกำลังใจ ใส่ใจคุณภาพชีวิตครอบครัวพนักงาน จัดพิธีมอบทุนการศึกษาแก่บุตรพนักงาน ประจำปี 2565 “ออริจิ้น สร้างโอกาส สร้างอนาคต” จำนวน 26 ทุน มูลค่าทุนละ 5,000 บาท รวมทั้งสิ้น 130,000 บาท ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 1 ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีความประพฤติดี ผลการเรียนเด่น โดยมี อารดา จรูญเอก ประธานอำนวยการ บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วย สุรินทร์ สหชาติโภคานันท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม บริษัท บริทาเนียจำกัด (มหาชน) และ จตุพร วิไลแก้ว ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พรีโม เซอร์วิส โซลูชั่น จำกัด เป็นผู้มอบ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนและมอบโอกาสทางการศึกษาให้แก่เยาวชนให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ รวมถึงเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายการศึกษาให้กับพนักงานอีกด้วย   

โดยกิจกรรมมอบทุนการศึกษาครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ “ORIGIN GIVE” โครงการกิจกรรมเพื่อสังคมที่ร่วมสร้างสรรค์คุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น พัฒนาทั้งด้านการศึกษา สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมพร้อมปลูกฝังค่านิยมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมให้แก่พนักงานภายในองค์กรให้มีส่วนร่วมต่อกิจกรรมเพื่อสังคม ควบคู่ไปกับการทำธุรกิจอย่างมีคุณค่า ผ่านการส่งมอบผลิตภัณฑ์รวมถึงการให้บริการที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง ภายใต้ 3 แนวคิด ตามนโยบายของบริษัทที่มุ่งเน้นในด้านการพัฒนาในทุกๆด้าน สร้างความแข็งแกร่งและการเติบโตที่ยั่งยืน

  • ORIGIN HUG โครงการมอบทุนการศึกษาแก่เด็กและเยาวชน เพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษา ให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ได้เติบโตและนำความรู้ความสามารถไปใช้ในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติในอนาคต 
  • ORIGIN HELP โครงการร่วมพัฒนาชุมชน ซ่อมแซม ปรับปรุงภูมิทัศน์ และบริจาคสิ่งของจำเป็น โดยมุ่งเน้นพัฒนาสถานศึกษา เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเด็กๆ ให้ดียิ่งขึ้น
  • ORIGIN HEAL โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อม ในการพัฒนาพื้นที่สีเขียว การรักษาสิ่งแวดล้อม เพื่อเอื้อประโยชน์และแสดงความรับผิดชอบต่อชุมชนรอบข้าง ในบริเวณที่มีการก่อสร้างโครงการ

Related Posts

Send this to a friend