SOCIAL RESPONSIBILITY

DSI จัดกิจกรรม “พับถุงยาให้โรงพยาบาล”

DSI จัดกิจกรรม “พับถุงยาให้โรงพยาบาล” ส่งมอบให้ รพ. เมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) กว่า 3,000 ถุง

ร้อยตำรวจเอก ธรรศ เลาห์ทวี เลขานุการกรม มอบหมายให้ นางภัทรพร วิจิตรทัศนา พนักงานสอบสวนคดีพิเศษชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ ส่วนช่วยอำนวยการและประสานราชการ พร้อมด้วยคณะ เป็นผู้แทนกรมสอบสวนคดีพิเศษ ส่งมอบถุงใส่ยา จำนวน 3,801 ถุง ให้แก่โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2566 โดยมีนางหัสยา นิลอ่อน หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยนอก และนายธีรชาติ ชีวาดิศัยกุล หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรม เป็นผู้แทนรับมอบถุงใส่ยา

ทั้งนี้กิจกรรม DSI ใจอาสา พับถุงยา ให้โรงพยาบาล จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ มีส่วนร่วมในการลดและคัดแยกขยะมูลฝอย ในหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งเป็นหนึ่งใน 5 กิจกรรมภายใต้โครงการ เราทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม ที่หน่วยงานภาครัฐต้องดำเนินการเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดี ให้แก่ภาคเอกชนและประชาชนในการมีส่วนร่วมป้องกันและแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยของประเทศ

Related Posts

Send this to a friend