SOCIAL RESPONSIBILITY

กองทัพบก-ซีพี-ซีพีเอฟ มอบบ้านต่อเนื่อง ให้ชาวชุมชนคลองเตย

พลเอกเจริญชัย หินเธาว์ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก พร้อมด้วย นายสุภกิต เจียรวนนท์ ประธานกรรมการ เครือเจริญโภคภัณฑ์ และ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ ร่วมส่งมอบบ้านพักที่สร้างแล้วเสร็จ จำนวน 15 หลัง จากจำนวนทั้งหมด 47 หลัง แก่ชาวชุมชนคลองเตย เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างสุขอนามัยที่ดีแก่กลุ่มเปราะบาง ภายใต้ “โครงการสร้างและซ่อมแซมบ้านพักให้กับผู้ยากไร้และด้อยโอกาส” ดำเนินการ โดยกองทัพบก สนับสนุนโดยซีพีเอฟ พร้อมทั้งเครื่องอุปโภคและสิ่งของจำเป็น ตลอดจนยาสมุนไพรฟ้าทะลายโจรจากเครือเจริญโภคภัณฑ์ (เครือซีพี) เพื่อนำไปแจกจ่ายประชาชน ตามโครงการ “ซีพี ปันปลูก ฟ้าทะลายโจร” ตามนโยบายของ ประธานอาวุโสเครือซีพี ‘ธนินท์ เจียรวนนท์’ เพื่อสนับสนุนให้คนไทยเข้าถึงยาสมุนไพร ณ ลานกีฬา ล็อค 4-5-6 ชุมชนคลองเตย

พลเอกเจริญชัย หินเธาว์ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก กล่าวว่า การมอบบ้านครั้งนี้ นับเป็นชุดที่ 2 หลังจากส่งมอบชุดที่ 1 เมื่อเดือนเมษายน โดยได้รับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องจากซีพีเอฟ โครงการนี้นับเป็นการทำงานบูรณาการของภาครัฐและภาคเอกชน ที่ร่วมกันสร้างโอกาสแก่พี่น้องประชาชนได้เข้าถึงที่พักอาศัยที่เหมาะสมและได้มาตรฐาน ก่อให้เกิดการพึ่งพาตนเอง พร้อมทั้งช่วยพัฒนาสังคมให้มั่นคงอย่างยั่งยืน ถวายเป็นพระราชกุศล ในโครงการจิตอาสา “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์”

เครือซีพีและซีพีเอฟสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ได้มีส่วนร่วมทำความดีถวายเป็นพระราชกุศล โดยบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในพื้นที่ต่างๆ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและแก้ไขปัญหาแก่ประชาชน พร้อมร่วมโครงการจิตอาสาฯ กับกองทัพบก โดยกองทัพภาคที่ 1 การท่าเรือแห่งประเทศไทย และกทม. นอกจากนี้ ยังนำยาสมุนไพรฟ้าทะลายโจรมอบแก่ชาวชุมชนคลองเตย ในโครงการ “ซีพี ปันปลูก ฟ้าทะลายโจร” ภายใต้แนวคิด “ร้อยเรียงความดีซีพี 100 ปี” จากนโยบายของประธานอาวุโสเครือซีพี ‘ธนินท์ เจียรวนนท์’ แจกจ่ายฟรีแก่ชาวไทย ผ่านกลุ่มองค์กรพันธมิตร ทั้งโรงพยาบาล หน่วยงานภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษา มูลนิธิและกลุ่มจิตอาสาในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ โดยมุ่งหวังเป็นส่วนหนึ่งช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตคนไทยให้ดีขึ้น สอดคล้องกับค่านิยมองค์กรของ CP-CPF ด้าน “ตอบแทนคุณแผ่นดิน” ที่บริษัทฯ ปฏิบัติมาโดยตลอด

สำหรับบรรยากาศการมอบบ้านในวันนี้ นายสุภกิต เจียรวนนท์ ประธานกรรมการ เครือซีพี-ซีพีเอฟ เดินเยี่ยมชมบ้าน พร้อมทั้งทักทายและแสดงความยินดีกับชาวชุมชนที่ได้รับบ้านหลังใหม่ ตกแต่งอย่างสวยงาม พร้อมเข้าอยู่อาศัย

ทั้งนี้ ตั้งแต่ปี 2563 จนถึงปัจจุบัน CPF ร่วมโครงการกับกองทัพบก ส่งมอบบ้านให้กลุ่มเปราะบางไปแล้ว จำนวน 49 หลัง ในพื้นที่ชุมชนคลองเตยล็อค 4-5-6 และในครั้งนี้ CPF สนับสนุนงบประมาณในการสร้างบ้านพักต่อเนื่องเป็นโครงการที่ 2 จำนวน 47 หลัง คิดเป็นมูลค่า 8,798,000 บาท โดยบ้านทุกหลังของโครงการฯ เป็นรูปแบบหมู่บ้านสมัยใหม่ มีแบบแปลนมาตรฐานเหมือนกัน เพื่อพัฒนาชุมชนให้มีสุขอนามัยที่ดี ปลอดภัย และมีความเป็นระเบียบน่าอยู่ เพิ่มคุณภาพชีวิตให้ประชาชนได้มีบ้านพักที่อยู่อาศัยที่แข็งแรง ท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่ดี ตลอดจนเสริมสร้างความมั่นคงให้กับสมาชิกในครอบครัว ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญนำไปสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนต่อไป คาดว่าจะสามารถส่งมอบบ้านครบทั้งหมดภายในเดือนมีนาคม 2565

Related Posts

Send this to a friend