SOCIAL RESPONSIBILITY

42 ปี ทุนบุญรอดพัฒนาฯ ส่งต่อโอกาสทางการศึกษา ให้ 22 สถาบัน 352 ทุน จนจบการศึกษา

บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด สานต่อเจตนารมณ์ ของพระยาภิรมย์ภักดี ในการพัฒนาและส่งเสริมการศึกษาให้แก่เยาวชนไทยอย่างต่อเนื่องผ่านโครงการ “ทุนบุญรอดพัฒนา นิสิต นักศึกษา” ซึ่งได้จัดเป็นปีที่ 42 โดยในปี 2566 ได้มอบทุนแก่นิสิต นักศึกษาที่มีผลการเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์รวม 352 ทุน จากสถาบันการศึกษา 22 แห่งทั่วประเทศ รวมมูลค่า 8.8 ล้านบาท โดยทุนบุญรอดฯ เป็นทุนการศึกษาแบบต่อเนื่องจนจบการศึกษาโดยไม่ต้องใช้คืน มุ่งหวังให้ให้นักศึกษาที่รับทุนนำความรู้มาพัฒนาและสร้างคุณประโยชน์คืนสู่สังคม และส่งต่อโอกาสให้ผู้อื่นต่อไป

นายปิติ ภิรมย์ภักดี กรรมการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด กล่าวว่า เป็นเวลากว่า 4 ทศวรรษที่บุญรอดฯ สานต่อกิจกรรมการมอบทุนการศึกษาแก่นิสิต นักศึกษา ผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ ซึ่งเป็นหนึ่งในนโยบายหลักของบริษัทฯ จัดต่อเนื่องปีนี้เป็นปีที่ 42 ซึ่งเป็นทุนการศึกษาแบบให้เปล่าต่อเนื่องจนจบการศึกษา โดยไม่ต้องใช้คืน บริษัทฯตระหนักดีว่า การศึกษาเป็นพื้นฐานสำคัญของการสร้างทรัพยากรบุคคล ให้เป็นพลเมืองดีของสังคม โดยเล็งเห็นว่า การให้ทุนการศึกษา เป็นการให้ที่ยั่งยืน โดยที่นิสิต นักศึกษา สามารถนำความรู้ไปพัฒนาตนเอง และพัฒนาสังคมในมิติต่างๆ และบุญรอดฯ ยังมุ่งสนับสนุนให้ต้นกล้ารุ่นใหม่ ได้ร่วมขับเคลื่อนงานจิตอาสา เพื่อช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ เป็นที่พึ่งให้แก่ผู้คนในสังคม ควบคู่ไปกับการใช้ความรู้ความสามารถพัฒนาประเทศชาติต่อไป

รองศาสตราจารย์ โรจน์ คุณเอนก รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตัวแทนคณะอาจารย์ เปิดเผยว่า ปณิธานของมธ.คือ การเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อประชาชน โดยการยึดมั่นและสานต่อเพื่อให้สังคมและชุมชนได้รับประโยชน์สูงสุด และเชื่อมั่นว่าการศึกษาเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาบุคคลและยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืน จึงต้องขอขอบคุณที่ทางบุญรอดฯ เล็งเห็นความสำคัญของการส่งมอบโอกาสทางการศึกษา ซึ่งนักศึกษาทุกคนที่ได้รับทุนบุญรอดฯ ในปีนี้ เป็นผู้ที่ได้รับการพิจารณาอย่างถี่ถ้วนแล้วว่ามีความขยันหมั่นเพียร และมุ่งมั่นตั้งใจในการศึกษาหาความรู้อย่างไม่ย่อท้อ แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ตรงตามเจตนารมย์ของโครงการ เพื่อให้นักศึกษาเหล่านี้ได้มีคุณภาพการศึกษาที่ดีขึ้น นำโอกาสไปต่อยอดสร้างความเจริญมั่นคงให้แก่ตนเอง ครอบครัว ผู้คนรอบข้าง และสร้างคุณประโยชน์ให้ประเทศไทยมีความเจริญก้าวหน้าในทุกมิติ

นายภีรชาญ ภักดี เกียรตินิยมอันดับ 1 จากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม หนึ่งในผู้สำเร็จการศึกษา ที่ได้รับทุนบุญรอดฯ ตลอด4ปี กล่าวว่า ผมรู้สึกดีใจและเป็นเกียรติอย่างยิ่ง ที่ได้รับทุนบุญรอดพัฒนานิสิต นักศึกษา ตั้งแต่เข้าเรียนชั้นปีที่ 1 จนจบการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุนที่ได้รับ นอกจากจะช่วยแบ่งเบาภาระของครอบครัวแล้ว ทำให้ผมมีเวลาได้ทุ่มเทกับการเรียนมากขึ้น เพราะไม่ต้องกังวลในส่วนของค่าใช้จ่าย นอกเหนือจากการได้รับทุนการศึกษา ยังได้โอกาสเรียนรู้จากกิจกรรมสานสัมพันธ์นักศึกษาทุน ได้เข้าร่วมกิจกรรมช่วยเหลือสังคม ได้ออกไปเปิดประสบการณ์ พบเจอคนที่ลำบากและขาดแคลนโอกาสมากกว่า ในอดีตผมเคยเป็นผู้ได้รับโอกาสจากบริษัทบุญรอดฯ จนปัจจุบันผมบรรจุเข้ารับราชการครู ณ โรงเรียนห้วยจริงวิทยา ผมจะสานต่อวิสัยทัศน์การเป็นผู้ให้คนอื่นและสังคมต่อไป พวกเราเหล่านิสิตทุนบุญรอดก็ไม่มีสิ่งใดที่จะตอบแทนพระคุณได้ นอกจากคำขอบคุณจากใจจริงของพวกเรา และนำโอกาสที่ได้รับไปต่อยอดเป็นการให้ต่อไปอย่างไม่สิ้นสุดในฐานะครูผู้ให้

สำหรับทุนบุญรอดฯ ประจำปี 2566 มีสถาบันการศึกษาเข้ารับทุน จำนวน 22 แห่งทั่วประเทศ เพื่อส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาบุคลากรรุ่นใหม่ได้ครอบคลุมทุกสาขาวิชาชีพ ซึ่งจำเป็นต่อการขับเคลื่อนพัฒนาสังคมทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ม.ธรรมศาสตร์, ม.เกษตรศาสตร์, ม.ขอนแก่น, ม.เชียงใหม่, ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร, ม.นเรศวร, ม.บูรพา, ม.มหาสารคาม, ม.มหิดล, ม.แม่โจ้, ม.รามคำแหง,ม.ศรีนครินทรวิโรฒ,ม.ศิลปากร, ม.สงขลานครินทร์, รร.นายร้อยพระจุลจอมเกล้า, โรงเรียนนายเรือ, โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช, โรงเรียนนายร้อยตำรวจ และวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า

ตลอดระยะเวลา 90 ปี บริษัทฯ ได้ทำกิจกรรมเพื่อสังคมมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสิ่งหนึ่งที่บริษัท ฯ ให้ความสำคัญเสมอมา คือด้านการศึกษา โดยตระหนักถึงเด็กและเยาวชนที่จะเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาประเทศในอนาคต รวมถึงการเห็นคุณค่าของการสร้างคนและสนับสนุนส่งเสริมการให้โอกาส โดยเฉพาะโอกาสทางการศึกษา เพื่อให้ทุกคนได้มีโอกาสสร้างชีวิตและโอกาสที่ได้รับในวันนั้นจะสร้างคนที่มีคุณภาพกลับคืนสู่สังคม

Related Posts

Send this to a friend