PUBLIC HEALTH

บังคับใช้แล้ว มาตรการ สธ.คุมเข้มโควิด-19 ในสถานประกอบการ

วันนี้ (16 ก.ค. 65) นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยว่า ขณะนี้ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ และมาตรการด้านสุขลักษณะป้องกันความเสี่ยงจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 สำหรับสถานประกอบกิจการ พ.ศ. 2565 ซึ่งลงนามโดย นายสาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 7 ก.ค. ที่ผ่านมา และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 8 ก.ค. ที่ผ่านมาเป็นต้นไป

โดยเนื้อหาในประกาศ กำหนดให้ผู้ดำเนินกิจการต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และมาตรการด้านสุขลักษณะ เพื่อป้องกันความเสี่ยงต่อเชื้อโควิด-19 ดังนี้

1) ทำความสะอาดอาคารสถานประกอบกิจการ พื้น ผนัง ด้วยน้ำยาทำความสะอาดอย่างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะบริเวณพื้นผิวที่มีการสัมผัสบ่อยหรือสัมผัสร่วมกัน เช่น ลูกบิดประตู ราวบันได ปุ่มกดลิฟต์โดยสาร เป็นต้น

2) ทำความสะอาดเครื่องมือ เครื่องใช้ ภาชนะ อุปกรณ์และเครื่องจักรเกี่ยวกับกระบวนการผลิต และการประกอบกิจการที่มีการสัมผัสบ่อย หรือสัมผัสร่วมกัน ก่อนและหลังประกอบกิจการ หรือให้บริการทุกครั้ง

3) จัดให้มีอ่างล้างมือพร้อมน้ำและสบู่อย่างเพียงพอ

4) มีมาตรการเว้นระยะห่างในพื้นที่ปฏิบัติงานและพื้นที่ให้บริการอย่างเหมาะสม

5) มีระบบระบายอากาศในอาการที่ดีและเพียงพอ

6) จัดให้มีภาชนะบรรจุ หรือภาชนะรองรับที่เหมาะสมและเพียงพอกับประเภทและปริมาณของมูลฝอย

7) จัดให้มีอุปกรณ์ทำความสะอาด น้ำยาทำความสะอาด สารฆ่าเชื้ออย่างเพียงพอ

8) กำกับ ดูแล ให้ผู้ปฏิบัติงานรักษาความสะอาดของร่างกายอย่างสม่ำเสมอ สวมใส่เสื้อผ้าที่สะอาด และมีสุขอนามัยส่วนบุคคลที่ดี

9) สถานประกอบกิจการที่มีโรงอาหาร สถานที่รับประทานอาหาร หรือมีการให้บริการอาหารและเครื่องดื่ม ต้องจัดบริการที่ถูกสุขลักษณะ ปลอดภัย

10) กำกับ ดูแล คัดกรองผู้ปฏิบัติงาน หากพบว่า มีอาการป่วยหรือสัมผัสใกล้ชิดผู้ติดเชื้อให้พิจารณาหยุดปฏิบัติงาน

11) กำกับ ดูแล ให้ผู้ปฏิบัติงาน สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า หรือชุดปฏิบัติงานที่เหมาะสม

Related Posts

Send this to a friend