PUBLIC HEALTH

พัฒนาต้นแบบ “สถานประกอบการต้านโควิด 19 ในฐานวิถีชีวิตใหม่ : New Normal”

นายแพทย์ปรีชา เปรมปรี รองอธิบดีกรมควบคุมโรค และนายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมแถลงข่าวความร่วมมือระหว่าง กรมควบคุมโรค และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ในโครงการพัฒนาต้นแบบ “สถานประกอบการ ต้านโควิด 19 ในฐานวิถีชีวิตใหม่ : New Normal” เพื่อให้เกิดแนวทางและรูปแบบในการดำเนินงานในการพัฒนาสถานประกอบการ ให้เป็นสถานประกอบการต้นแบบต้านโควิด 19 ในฐานวิถีชีวิตใหม่ ซึ่งพนักงานสามารถทำงานได้อย่าง “ปลอดภัย และ ไร้โควิด” และขยายผล เพื่อควบคุม ป้องกันการติดเชื้อในกลุ่มพนักงานสถานประกอบการและครอบครัวทั่วประเทศ

นายแพทย์ปรีชา กล่าวว่า สถานการณ์ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ที่กระจายเป็นวงกว้างทั่วโลก นั้น กรมควบคุมโรค ได้เห็นความสำคัญของผู้ประกอบอาชีพในภาคอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นประชากรกลุ่มใหญ่ที่มีการรวมกลุ่มกันทำงาน จึงร่วมกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ปรับแนวทางการทำงาน และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อให้สถานประกอบการสามารถดำเนินกิจการได้ ซึ่งหากไม่มีมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคที่มีประสิทธิภาพแล้ว อาจเกิดการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว ได้ในวงกว้าง จนส่งผลกระทบในระดับประเทศได้

สำหรับแนวทางในการดูแลกลุ่มแรงงานให้ปลอดภัยต่อการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 นั้น เริ่มต้นจากการจำแนกการทำงานเป็นรายกิจกรรม เพื่อทำการประเมินโอกาสติดเชื้อโควิด และพัฒนาเป็นข้อกำหนด ตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน สำหรับผู้ประกอบการ ตามแนวคิด New Normal โดยโครงการแบ่งเป็น 2 ระยะ ประกอบด้วย
ระยะที่ 1 คัดเลือกสถานประกอบการขนาดเล็ก กลาง ใหญ่เพื่อรวบรวมข้อมูล สรุปวิเคราะห์ จัดทำแนวปฏิบัติในการลดการติดเชื้อสำหรับสถานประกอบการ และข้อเสนอเชิงนโยบายสำหรับหน่วยงานกำกับดูแลสถานประกอบการ
ระยะที่ 2 ขยายผลไปยังสถานประกอบการอื่นๆที่เป็นสมาชิกของสภาอุตสาหกรรมฯ

ด้านนายสุพันธุ์ กล่าวว่า สภาอุตสาหกรรมฯได้ประสานความร่วมมือกับกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เพื่อร่วมดำเนินการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาต้นแบบ “สถานประกอบการต้านโควิด 19 ในฐานวิถีชีวิตใหม่ : New Normal” ซึ่งจะมีบทบาทในการช่วยลดการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์ต่อภาพลักษณ์ขององค์กร สร้างความเชื่อมั่นในธุรกิจ และการขับเคลื่อนงานในมิติความเชื่อมโยงในพื้นที่และสังคมโดยรวม นำไปสู่การขยายผลไปสู่สถานประกอบการอื่นๆ ในการพัฒนาดูแลสุขภาพของประชากรวัยทำงานในสถานประกอบการได้อย่างมีประสิทธิผล ต่อไป

Related Posts

Send this to a friend