PUBLIC HEALTH

เครือข่ายลดบริโภคเค็มประกาศจัด “งานนิทรรศการครบรอบ 10 ปีเครือข่ายลดบริโภคเค็ม”

เครือข่ายลดบริโภคเค็ม โดยการสนับสนุนของ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) เตรียมจัดงาน“งานนิทรรศการครบรอบ 10 ปี เครือข่ายลดบริโภคเค็ม” ร่วมกับ กระทรวงสาธารณสุขและกรุงเทพมหานคร และหน่วยงานพันธมิตร ที่เกี่ยวข้องภายใต้คำขวัญ “เค็มน้อยอร่อยได้” จะจัดในวันที่ 4-6 ธันวาคม 2566 เวลา 10.30-16.30 น. ณ Zone Eden ชั้น 3 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์

รศ.นพ.สุรศักดิ์ กันตชูเวสศิริ ประธานเครือข่ายลดบริโภคเค็ม กล่าวว่า “การจัดงานนิทรรศการครบรอบ 10 ปี เครือข่ายลดบริโภคเค็ม” ที่จะมีขึ้นในวันที่ 4-6 ธันวาคม 2566 นั้นถือเป็นการแสดงผลงานการดำเนินงานตลอดระยะเวลา 1 ทศวรรษ และความร่วมมือในการดำเนินงานลดการบริโภคเกลือและโซเดียมที่ผ่านมา เพื่อกระตุ้นเตือนและรณรงค์ เรื่องการลดบริโภคเค็มให้ประชาชนเกิดความตระหนัก และเข้าถึงประโยชน์ของการลดบริโภคเค็ม (โซเดียม) ส่งเสริมให้มีความรู้ความเข้าใจถึงผลกระทบ จากการได้รับเกลือและโซเดียมปริมาณสูง”

“รวมทั้งสามารถมีส่วนร่วมกับกิจกรรม ของเครือข่ายให้มากยิ่งขึ้น และร่วมกันสนับสนุนการลดความเค็มในอาหาร ทั้งจากฝ่ายภาครัฐและเอกชน เพื่อเพิ่มการรับรู้การตื่นตัว ของผู้ประกอบอาหาร ประชาสัมพันธ์ และเพิ่มช่องทางการเข้าถึง ผลิตภัณฑ์ลดโซเดียม โดยการขับเคลื่อนเพื่อรณรงค์ลดการบริโภคเกลือ และโซเดียมในประเทศไทย นั้นเริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 ก่อนการมียุทธศาสตร์ชาติ โดยได้จัดตั้ง “เครือข่ายลดบริโภคเค็ม” ภายใต้การสนับสนุนของ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) มีบทบาทในการขับเคลื่อนการดำเนินงาน อย่างเข้มข้นและต่อเนื่อง ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข และหน่วยงานในสังกัด องค์การอนามัยโลกประจำประเทศไทย และภาคีเครือข่ายที่สำคัญ จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลสมาคมวิชาชีพต่างๆ ภายใต้ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย โดยมีที่ตั้งสำนักงานที่สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย”

สำหรับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ การลดการบริโภคเกลือและโซเดียมในประเทศไทย นั้นสืบเนื่องจากสถานการณ์ความรุนแรง ของโรคไม่ติดต่อ (NCDs) เพิ่มขึ้นจากการได้รับเกลือและโซเดียมในปริมาณสูง สมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 6 พ.ศ. 2557 ได้มีมติให้นำเป้าหมายการควบคุมโรคไม่ติดต่อระดับนานาชาติ 9 เป้าหมาย ที่จะลดการตายก่อนวัยอันควร ปัจจัยเสี่ยงและพฤติกรรมเสี่ยง และโรคไม่ติดต่อลง ภายใน พ.ศ. 2568 ให้เป็นเป้าหมายในการดำเนินงาน ของประเทศ และในการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 8 พ.ศ. 2558

โดยการเสนอร่างของทางเครือข่ายลดเค็ม คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และกระทรวงสาธารณสุข สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ มีมติรับรองนโยบายการลดบริโภคเกลือและโซเดียม เพื่อลดโรคไม่ติดต่อ (NCDs) เป็นเป้าหมายสำคัญอีกครั้ง ซึ่งนำไปสู่การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ร่วมกัน ภายใต้ความร่วมมือจากภาคีต่างๆ และแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าวได้เริ่มประกาศใช้ในปี พ.ศ. 2559 มีเป้าหมายการลดเกลือ ในระดับประเทศ ร้อยละ 30 ภายในปี พ.ศ. 2568 เป็นเป้าหมายที่สอดคล้องกับ WHO

ด้านนางสาวนิรมล ราศรี ผู้อำนวยการสำนักสร้างเสริมวิถีชีวิตสุขภาวะ (สำนัก 5) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวว่า ปัญหาการบริโภคเกลือและโซเดียมนับเป็นประเด็นสำคัญในระดับนานาชาติ องค์การอนามัยโลกจึงได้กำหนด ให้การลดเกลือโซเดียม เป็น 1 ใน 9 เป้าหมายระดับโลก ในการควบคุมปัญหา โรคไม่ติดต่อ (NCDs) ภายใน พ.ศ.2568 โดยกำหนดให้ลด การบริโภคเกลือและโซเดียมลง ร้อยละ 30 ภายใน พ.ศ. 2568

สำหรับประเทศไทยโดยการประชุมสมัชชา สุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 8 พ.ศ.2558 รับรองมติเรื่องนโยบาย การลดบริโภคเกลือและโซเดียม เพื่อลดโรคไม่ติดต่อ (NCDs) ทำให้เกิดการจัดทำ “ยุทธศาสตร์การลดการบริโภคเกลือ และโซเดียมในประเทศไทย ปี พ.ศ.2559-2568”

นอกจากนี้ สสส. เครือข่ายลดการบริโภคเค็ม ร่วมมือกับ WHO Country Cooperation Strategy (CCS)กระทรวงสาธารณสุข และองค์การอนามัยโลก ประจำประเทศไทย ยกระดับกลไกผลักดันการป้องกันโรค NCDs ผ่านการขับเคลื่อนเชิงนโยบาย สาธารณะที่สำคัญ ได้แก่ การขอความร่วมมือภาคอุตสาหกรรม ธุรกิจอาหาร ในการลดปริมาณเกลือในอาหาร หรือกำหนดมาตรฐานและออกกฎระเบียบข้อบังคับ เกี่ยวกับปริมาณเกลือและโซเดียมในอาหาร เช่น บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป สนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐ ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลดเกลือ ผลิตภัณฑ์อาหารที่ได้รับการรับรองสัญลักษณ์ทางเลือกสุขภาพ ผลักดันมาตรการภาษีโซเดียม และนโยบายโรงเรียน/โรงพยาบาลอาหารเพื่อสุขภาวะ ลดหวานมันเค็ม การรณรงค์ขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาพ

ด้าน น.อ.หญิง พญ.วรวรรณ ชัยลิมปมนตรี เลขาธิการเครือข่ายลดบริโภคเค็ม กล่าวว่า “ในส่วนของการจัดงานนิทรรศการครบรอบ 10 ปี เครือข่ายลดบริโภคเค็ม ภายใต้ คำขวัญ “เค็มน้อย อร่อยได้” จะจัดในวันที่ 4-6 ธันวาคม 2566 เวลา 10.30-16.30 น. ณ Zone Eden ชั้น 3 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ โดยไฮไลต์ในงานนี้ ได้รับเกียรติอย่างยิ่ง จากท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว,รศ.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร,ดร.นพ.ไพโรจน์ เสาน่วม ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และรักษาการผู้อำนวยการสำนักสร้างเสริม ระบบสื่อและสุขภาวะทางปัญญา สสส.,Dr. Jos Vandelaer ผู้แทนองค์การอนามัยโลกประจำประเทศไทย และผู้มีเกียรติ ผู้ทรงคุณวุฒิ อีกหลายท่าน มาร่วมเปิดงานในครั้งนี้”

โดยกิจกรรมหลักๆ ประกอบด้วยดังนี้

1.การจัดนิทรรศการ
2.การจัดกิจกรรมบนเวทีประกวดเมนู “ส้มตำเค็มน้อย อร่อยได้” โดยดาราและInfluencer ที่มีชื่อเสียง
3.การเสวนาในหัวข้อที่มีสาระสำคัญ ในแต่ละช่วงแต่ละวัน อาทิ เช่น เรื่อง “โซเดียมเกินไปโรคภัยใกล้ตัว”
4.โซเดียมเพชฌฆาตร้าย ทำลายสุขภาพ
5.Healthy Family โดย คุณพีท ทองเจือและลูกสาว
6.กิจกรรม ExerciseWorkshop ออกกำลังถูกวิธี กินดีปลอดโรค โดย คุณแอน ทองประสมและโค้ช เชอรี่
7.ชมการสาธิตการปรุงอาหารเมนู เค็มน้อย อร่อยได้
8.การแสดงดนตรีสดในแต่ละช่วง

การจัดงานในครั้งนี้ ขอเชิญประชาชนทั่วไปเข้าร่วมงาน โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในงาน มีการเปิดบูธอาหารลดเค็มและอาหาร เพื่อสุขภาพหลากหลายเมนู และเปิดโอกาสให้ผู้ร่วมงาน ได้ชิมและชมพร้อมรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพ ในหลากหลายเมนูพร้อมกับ นักโภชนาการและพันธมิตรผู้ประกอบการร้านอาหารชื่อดัง มาร่วมงานกันมากมาย

Related Posts

Send this to a friend