PUBLIC HEALTH

สรุปให้แล้ว! ประกาศยกระดับมาตรการ และพื้นที่สถานการณ์ ควบคุมการแพร่ระบาดโควิด-19

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) ที่ 10/2564 เรื่อง พื้นที่สถานการณ์ที่กำหนดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด พื้นที่ควบคุมสูงสุด พื้นที่ควบคุม และพื้นที่เฝ้าระวังสูง ตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 และ ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 28)

โดยมีประเด็นสำคัญดังนี้

การปรับพื้นที่สถานการณ์

 1. เพิ่ม 3 จังหวัดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ได้แก่ ชลบุรี พระนครศรีอยุธยา และฉะเชิงเทรา

พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด รวมทั้งสิ้น 13 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดชลบุรี จังหวัดนครปฐม จังหวัดนนทบุรี จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปทุมธานี จังหวัดปัตตานี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดยะลา จังหวัดสงขลา จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรสาคร

พื้นที่ควบคุมสูงสุด รวมทั้งสิ้น 53 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกระบี่ จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดกาฬสินธ์ จังหวัดกำแพงเพชร จังหวัดขอนแก่น จังหวัดจันทบุรี จังหวัดชัยนาท จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดเชียงราย จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดตรัง จังหวัดตราด จังหวัดตาก จังหวัดนครนายก จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดพัทลุง จังหวัดพิจิตร จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดมหาสารคาม จังหวัดยโสธร จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดระนอง จังหวัดระยอง จังหวัดราชบุรี จังหวัดลพบุรี จังหวัดลำปาง จังหวัดลำพูน จังหวัดเลย จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดสกลนคร จังหวัดสตูล จังหวัดสมุทรสงคราม จังหวัดสระแก้ว จังหวัดสระบุรี จังหวัดสิงห์บุรี จังหวัดสุโขทัย จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดสุรินทร์ จังหวัดหนองคาย จังหวัดหนองบัวลำภู จังหวัดอ่างทอง จังหวัดอุดรธานี จังหวัดอุทัยธานี จังหวัดอุตรดิตถ์ จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดอำนาจเจริญ

พื้นที่ควบคุม รวมทั้งสิ้น 10 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดชุมพร จังหวัดนครพนม จังหวัดน่าน จังหวัดบึงกาฬ จังหวัดพังงา จังหวัดแพร่ จังหวัดพะเยา จังหวัดมุกดาหาร จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

พื้นที่เฝ้าระวังสูง 1 จังหวัด คือ จังหวัดภูเก็ต

รายละเอียด
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/160/T_0006.PDF

ยกระดับมาตรการ และข้อกำหนด

2. ให้เลี่ยง จำกัด หรืองดการเดินทางออกนอกบ้านโดยไม่จำเป็น ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (สีแดงเข้ม 13 จังหวัด)
เริ่ม 20 กรกฎาคม 2564

(สำหรับการเดินทางในบางกรณีที่จำเป็น เช่น การเดินทางเพื่อจัดหาเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็น
ต่อการดำรงชีวิต อาหาร ยาหรือเวชภัณฑ์ การเดินทางเพื่อพบแพทย์ เพื่อเข้ารับบริการทางการแพทย์
และสาธารณสุข การรักษาพยาบาล การรับวัคซีนป้องกันโรค หรือมีความจำเป็นเพื่อปฏิบัติงาน
หรือการประกอบอาชีพที่ไม่สามารถปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งได้ สามารถกระทำได้แต่ต้องพึงใช้
ความระมัดระวังในการป้องกันตนเองตามคำแนะนำของพนักงานเจ้าหน้าที่ และปฏิบัติตามมาตรการ
ป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนดอย่างเคร่งครัด)

3. เคอร์ฟิว 13 จังหวัดสีแดงเข้ม ยังคงเวลาห้ามออกนอกเคหสถานระหว่าง 21.00 – 4.00 น. ของวันรุ่งขึ้น ต่อเนื่องไปอีกอย่างน้อย 14 วัน นับจากวันนี้ (เงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามเดิม)
เริ่ม 20 กรกฎาคม 2564

4. ควบคุมการใช้เส้นทางเข้า ออกพื้นที่สีแดงเข้ม ต่อเนื่องไปอีกอย่างน้อย 14 วัน
เริ่ม 20 กรกฎาคม 2564

5. มาตรการเพิ่มเติมพื้นที่สีแดงเข้ม (บังคับใช้ต่อเนื่องไปอีกอย่างน้อย 14 วัน)

 • ห้างสรรพสินค้าให้เปิดเฉพาะซูเปอร์มาร์เก็ต ยาและเวชภัณฑ์ พื้นที่ฉีดวัคซีน
  (ธนาคาร ร้านเครื่องมือสื่อสาร อุปกรณ์ซ่อมแซมบ้าน ในห้าง ปิดให้บริการ)
 • ร้านสะดวกซื้อและตลาดสด ปิด 20.00 น.
 • โรงแรมเปิดได้ตามปกติ งดจัดประชุมสัมมนา
 • ร้านอาหาร เปิดเฉพาะซื้อนำกลับ ปิด 20.00 น.
 • โรงเรียน สถาบันการศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติตามที่ประกาศก่อนหน้า
 • โรงพยาบาล สถานพยาบาล คลินิกแพทย์รักษาโรค ร้านขายยา ร้านค้าทั่วไป โรงงาน ธุรกิจหลักทรัพย์ ธุรกรรมการเงิน ธนาคาร ตู้เอทีเอ็ม ธุรกิจสื่อสารโทรคมนาคม ไปรษณีย์และพัสดุภัณฑ์ ร้านจำหน่ายอาหารสัตว์ ร้านขายยาและเวชภัณฑ์ ร้านจำหน่ายเครื่องมือช่าง และอุปกรณ์ก่อสร้าง ร้านจำหน่ายสินค้าเบ็ดเตล็ดอันจำเป็น สถานที่จำหน่ายแก๊สหุงต้ม เชื้อเพลิง
  ปั้มน้ำมัน ปั้มแก๊ส รวมทั้งบริการส่งสินค้าและอาหารตามสั่ง (delivery online) ยังคงเปิดดำเนินการได้ตามความจำเป็น โดยให้ผู้เกี่ยวข้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการกำหนดอย่างเคร่งครัด (นอกห้างสรรพสินค้า)
  เริ่ม 20 กรกฎาคม 2564

6. ห้ามจัดกิจกรรมที่มีการรวมตัวกันเกิน 5 คน (ตามข้อกำหนดเดิม) กิจกรรมที่เคยได้รับอนุญาตแล้ว หากจะจัดในช่วงนี้ขอให้ขออนุญาตเพื่อตรวจสอบทบทวน
เริ่ม 20 กรกฎาคม 2564

7. การขนส่งสาธารณะในเขตพื้นที่สีแดงเข้ม ให้จำกัดจำนวนผู้โดยสารไม่ให้เกินครึ่งหนึ่งของความจุ และให้เว้นระยะห่าง โดยให้จัดให้มีเพียงพอสำหรับการเดินทาง โดยเฉพาะการเดินทางเพื่อฉีดวัคซีนและบริการทางการแพทย์
เริ่ม 21 กรกฎาคม 2564

รายละเอียดเพิ่มเติม ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 28)

Related Posts

Send this to a friend