PUBLIC HEALTH

สธ.เผยเหตุแพร่เชื้อระลอกใหม่ ส่วนใหญ่เป็นวัยหนุ่มสาว-วัยทำงาน ทำให้แพร่กระจายเชื้อสู่ครอบครัว ที่ทำงาน

กระทรวงสาธารณสุขเผยเหตุแพร่เชื้อระลอกใหม่ ส่วนใหญ่เป็นวัยหนุ่มสาว-วัยทำงาน ทำให้แพร่กระจายเชื้อสู่ครอบครัว ที่ทำงานและผู้ใกล้ชิด ขอความร่วมมือประชาชนปฏิบัติตามมาตรการป้องกันอย่างเคร่งครัดลดกิจกรรมรวมตัว ลดการเดินทาง เพื่อลดการแพร่-รับเชื้อโควิด-19

วันนี้ (15 เม.ย. 64) นายแพทย์เฉวตสรร นามวาท รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค เปิดเผยว่าสถานการณ์โรคโควิด -19 ในขณะนี้ ยังพบผู้ติดเชื้อรายใหม่อย่างต่อเนื่องพบว่าส่วนใหญ่เป็นวัยหนุ่มสาวและวัยทำงาน ติดเชื้อจากสถานบันเทิง งานเลี้ยงสังสรรค์ งานปาร์ตี้ งานสัมมนาหรือกิจกรรมออกค่ายของนักศึกษา ทำให้มีความเสี่ยงและกระจายเชื้อไปยังบุคคลในครอบครัว สถานที่ทำงานและผู้ใกล้ชิด เช่น กรณีการจัดกิจกรรมค่ายอาสาของนักศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 77 คน มีเพียงบางส่วนที่เคร่งครัดมาตรการป้องกันตนเอง ทำให้พบผู้ติดเชื้อถึง 34 ราย ไม่พบเชื้อ 41 ราย รอผลตรวจ 2 ราย จากการจัดกิจกรรมดังกล่าว

ส่งผลให้มีการแพร่เชื้อไปยังโรงเรียนที่ใช้เป็นสถานที่จัดกิจกรรม ทำให้พบผู้สัมผัสเสี่ยงสูงเพิ่มอีก 61 ราย ได้แก่ อาจารย์ ภารโรง และนักเรียน ซึ่งอยู่ระหว่างการติดตามข้อมูล และภายหลังสิ้นสุดกิจกรรมกลุ่มนักศึกษาได้เดินทางกลับภูมิลำเนา จึงทำให้เกิดการแพร่เชื้อเชื่อมโยงไปจังหวัดอื่นๆ อีก 13 จังหวัด

สำหรับกรณีการติดเชื้องานสัมมนาในจังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ 3-4 เมษายน 2564 พบว่าภายหลังมีผู้ป่วยรายแรก ได้มีการสอบสวนโรค พบว่ามีการติดเชื้อ 14 ราย และเชื่อมโยงไปยังจังหวัดต่างๆ ได้แก่ อยุธยา จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ประจวบคีรีขันธ์ ปราจีนบุรี กำแพงเพชร ขอนแก่น และสุราษฏร์ธานี ซึ่งปัจจัยเสี่ยงคือการทำกิจกรรมร่วมกัน และหย่อนมาตรการป้องกันตนเอง เช่น การถอดหน้ากากในบางเวลา การรับประทานอาหารร่วมกัน ดังนั้นจึงต้องระมัดระวังการจัดกิจกรรมที่มีการรวมตัวของคนจำนวนมาก

Related Posts

Send this to a friend