PUBLIC HEALTH

กทม.เร่งคัดกรองหาผู้ติดเชื้อในชุมชน กำชับเข้มมาตรการป้องกัน

กทม.เร่งคัดกรองหาผู้ติดเชื้อในชุมชน พร้อมกำชับสถานประกอบการ ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด-19 เคร่งครัด หลังพบสัญญาณผู้ที่ติดเชื้อในชุมชนและสถานประกอบการเพิ่มขึ้น

(11 ธ.ค. 64) พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยสถานการณ์โควิด-19 ในภาพรวมของพื้นที่ กทม. ว่า พบจำนวนผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตลดลงกว่าที่คาดการณ์ โดยผู้ป่วยอาการหนักมีแนวโน้มคงที่ แต่เป็นที่น่าสังเกตว่า กรุงเทพฯ และพื้นที่นำร่องท่องเที่ยว 6 จังหวัด เริ่มมีสัญญาณพบผู้ที่ติดเชื้อในชุมชนและสถานประกอบการเพิ่มขึ้น

กรุงเทพมหานครจึงได้จัดชุดตรวจบูรณาการร่วม ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร (เจ้าหน้าที่เทศกิจ เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ) ตำรวจ ทหาร และผู้เกี่ยวข้อง ออกตรวจสถานบันเทิง สถานประกอบการ ร้านอาหาร และแหล่งท่องเที่ยว ให้ปฏิบัติตามมาตรการควบคุมป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด รวมถึงประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพิ่มความเข้มงวดมาตรการกวดขันตรวจสอบสถานประกอบการที่มีการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ให้เป็นไปตามมาตรฐาน SHA

ชุดตรวจบูรณาการร่วม ยังได้ตรวจสถานที่แหล่งท่องเที่ยวต่างๆ พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ สร้างความตระหนักรู้ เน้นย้ำความร่วมมือของผู้ประกอบการ เจ้าของกิจการ และนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ให้ปฏิบัติตามมาตรการ “COVID Free Setting” โดยเฉพาะด้านสิ่งแวดล้อม สถานที่ ด้านตัวบุคลากรที่ให้บริการ และผู้รับบริการ ที่ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคอย่างเคร่งครัด โดยมาตรการจำเป็นที่ต้องปฏิบัติ ได้แก่ การเว้นระยะห่าง หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผู้อื่นโดยไม่จำเป็น การสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลา และหมั่นล้างมือ

นอกจากนี้ กรุงเทพมหานครยังได้ดำเนินมาตรการการตรวจคัดกรองเชิงรุก ค้นหาผู้ติดเชื้อโควิด-19 โดยสุ่มตรวจในชุมชน ตลาด สถานประกอบการ เป็นประจำทุก 2 เดือน (Sentinel Surveillance) โดยได้ดำเนินการต่อเนื่องตลอดปี 2564 และจะดำเนินการต่อเนื่องไปถึงปี 2565 หากพบผู้ติดเชื้อในลักษณะเป็นกลุ่มก้อน (คลัสเตอร์) จะมีการตรวจหาเชื้อในผู้สัมผัสเสี่ยงสูง (Active Case Finding) ทุกคนโดยเร็ว เพื่อนำผู้ป่วยเข้าสู่ระบบการรักษา (แยกกัก) ให้เร็วที่สุด เพื่อแยกผู้ป่วยออกจากผู้สัมผัส ควบคุม ป้องกัน และช่วยลดการแพร่ระบาดของโรค

Related Posts

Send this to a friend