PUBLIC HEALTH

ไทยเตรียมรับโมเดอร์นา 1 ล้านโดส หลังสหรัฐฯ แจ้งบริจาคให้รัฐบาลไทย ภายใต้สัญญารัฐต่อรัฐ

วันนี้ (10 พ.ย.64) นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ได้รับแจ้งข่าวการบริจาควัคซีนโมเดอร์นาจากรัฐบาลสหรัฐอเมริกา ผ่านหน่วยงานกระทรวงการต่างประเทศ โดยมีหลักการว่า วัคซีนที่บริจาคให้รัฐบาลไทย ต้องอยู่ภายใต้สัญญารัฐต่อรัฐ คือ จะเป็นการลงนามในสัญญาระหว่าง US Department of Health and Human Services กับกรมควบคุมโรค ต้องมีการลงนามสัญญากับบริษัทผู้ผลิตวัคซีนด้วย โดยมีสาระสำคัญคือ ห้ามนำวัคซีนบริจาคไปแสวงหาผลประโยชน์ หากวัคซีนบริจาคก่อให้เกิดผลเสียต่อผู้รับ ภาครัฐจะต้องให้การดูแลรักษา โดยไม่สามารถปฏิเสธความรับผิดชอบ รวมถึงการชดเชยเยียวยาตามระเบียบที่กำหนด 

นายแพทย์โอภาส ระบุว่า เงื่อนไขทั้งหมดเป็นหลักปฏิบัติสากลเกี่ยวกับวัคซีนบริจาค ที่หน่วยงานสาธารณสุขประเทศต่างๆ ทั่วโลกยึดถือปฏิบัติ นับตั้งแต่เริ่มมีวัคซีนโควิด-19 การรับวัคซีนบริจาคจึงเป็นภารกิจของหน่วยงานรัฐ ที่มีหน้าที่ปกป้องสุขภาพอนามัยของประชาชน โดยที่ผ่านมา ประเทศไทยได้รับวัคซีนบริจาคจาก 8 ประเทศ รวมเกือบ 10 ล้านโดส

Related Posts

Send this to a friend