PUBLIC HEALTH

‘ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์’ เผย ‘ซิโนฟาร์ม’ เข็มละ 888 บาท ย้ำ! ห้ามหากำไร ฝ่าฝืนปรับ 15 เท่า

วันนี้ (9 มิ.ย. 64) ศ.นพ.นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เปิดเผยข้อกำหนดผู้ขอรับการจัดสรร “วัคซีนตัวเลือก” ซิโนฟาร์ม ระยะที่ 1 โดยจะจัดสรรให้องค์กรนิติบุคคล หน่วยงานรัฐ องค์กรการกุศล และเอกชน ในราคาเข็มละ 888 บาท ซึ่งจะพิจารณาตามความสำคัญ โดยองค์กร / หน่วยงาน ต้องจัดหาโรงพยาบาลเป็นสถานที่ฉีด และห้ามหากำไร หากฝ่าฝืนจะปรับ 15 เท่าของมูลค่าวัคซีน นอกจากนี้ องค์กร / หน่วยงาน จะต้องแบ่ง 10% ของยอดการจัดสรรเพื่อบริจาคให้กับชุมชนด้อยโอกาสด้วย

สำหรับรายละเอียดของข้อกำหนดดังกล่าว มีดังนี้

1.เป็นองค์กรนิติบุคคล หรือหน่วยงานภาครัฐ (สำหรับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นที่ให้เป็นไปตามประกาศ ศบค. เรื่องแนวทางการบริหารจัดการวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ข้อ 5) องค์กรการกุศล และหน่วยงานเอกชน โดยจะพิจารณาการจัดสรรในระยะที่ 1 ตามประเภทการดำเนินงานของหน่วยงาน (ความสำคัญด้านความมั่นคงทางสังคม เศรษฐกิจ และความเหลื่อมล้ำ) ระดับความเสี่ยงของโอกาสในการแพร่เชื้อให้กับสังคม และระดับความเสี่ยงโควิดบนพื้นที่ของทำเลที่ตั้งสถานประกอบการ

2.องค์กร / หน่วยงาน สามารถจัดสรรวัคซีนให้แก่กลุ่มบุคคลที่จะเข้ารับการฉีดวัคซีนตัวเลือกได้ทุกประเภท ทั้งพนักงาน ครอบครัวพนักงานและแรงงานต่างชาติ แต่ไม่อนุญาตให้เรียกเก็บเงินค่าวัคซีนและค่าบริการอื่นๆ กับผู้เข้ารับการฉีดวัคซีนได้ และห้ามหาผลประโยชน์ทางการค้า ทั้งนี้ หากองค์กร/หน่วยงานใดฝ่าฝืนระเบียบตามข้อกำหนดราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จะดำเนินการปรับในอัตรา 15 เท่าของมูลค่าวัคซีนที่ได้รับการจัดสรร

3.องค์กร / หน่วยงาน ที่ได้รับการจัดสรรวัคซีนตัวเลือกยินดีร่วมช่วยเหลือสังคม ด้วยการบริจาควัคซีนตัวเลือก จำนวน 10% ของจำนวนวัคซีนตัวเลือกที่ได้รับการจัดสรรจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เพื่อให้กับชุมชนผู้ด้อยโอกาส โดยรายละเอียดและขั้นตอนในเรื่องนี้จะแจ้งให้ทราบต่อไป

4.องค์กร / หน่วยงาน จะต้องประสานจัดหาโรงพยาบาลเพื่อรองรับการฉีดวัคซีนตัวเลือก โดยโรงพยาบาลดังกล่าวจะต้องได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสถานพยาบาลให้บริการฉีดวัคซีนตัวเลือกกับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เพื่อควบคุมมาตรฐานความปลอดภัย โดยค่าบริการฉีดวัคซีนนั้น สถานพยาบาลสามารถเรียกเก็บค่าใช้จ่ายได้กับองค์กร / หน่วยงานนั้นได้ แต่ห้ามเรียกเก็บจากผู้รับการฉีดเป็นอันขาด

โดยราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์กำหนดอัตราวัคซีนตัวเลือก “ซิโนฟาร์ม” ราคาเข็มละ 888 บาท ซึ่งอัตราดังกล่าวรวมค่าวัคซีน ค่าขนส่ง ค่าเก็บรักษาพร้อมประกันผลข้างเคียงที่อาจเกิดจากวัคซีนแล้ว แต่ไม่รวมค่าบริการของโรงพยาบาลและค่าบริการทางการแพทย์ที่ขึ้นอยู่กับแต่ละโรงพยาบาลที่ทางองค์กร / หน่วยงานติดต่อประสานเพื่อการบริการฉีดวัคซีน

สำหรับแนวทางการบริหารจัดการวัคซีนในระยะที่ 2 สำหรับบุคคลทั่วไปที่ประสงค์จะเข้ารับการฉีดวัคซีนตัวเลือกนี้ จะประกาศให้ทราบต่อไป หลังจากตรวจสอบระบบความปลอดภัย และการเชื่อมต่อข้อมูลกับสถานพยาบาลแล้ว

Related Posts

Send this to a friend