PUBLIC HEALTH

ขอนแก่น งดจัดวันเด็ก – ปิดโรงเรียน – WFH หลังตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิดพุ่ง 232 คน

ขอนแก่นเริ่มแล้ว งดจัดวันเด็ก – ปิดโรงเรียน – WFH หลังตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิดพุ่ง 232 คน พบฝ่าฝืน ทั้งจำทั้งปรับ

วันนี้ (2 ม.ค. 65) นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ในฐานะประธานกรรมการโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่น ลงนามในประกาศจังหวัดขอนแก่น เรื่อง “มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID) จังหวัดขอนแก่น” (ฉบับที่ 60) ระบุว่า จากรายงานการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ในประชาชนที่มีอาการสงสัยและกลุ่มเสี่ยงในเขตพื้นที่จังหวัดขอนแก่น จากห้องปฏิบัติการ เมื่อคืนวันที่ 1 ม.ค. 65 ตรวจพบผลเป็นบวกจำนวน 232 ราย เป็นการติดเชื้อเพิ่มจำนวนค่อนข้างมากเมื่อเทียบกับก่อนเทศกาลปีใหม่ ประกอบกับรายงานทางวิชาการ การแพร่ระบาดของโควิด-19 กลายพันธุ์โอมิครอน เป็นสายพันธุ์ที่แพร่ระบาดได้ง่าย

เพื่อยับยั้งและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ จึงเห็นควรกำหนดมาตรการดังนี้ 

1. ให้ปิดโรงเรียนหรือสถานศึกษาในทุกระดับและทุกสังกัด และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทุกแห่งและทุกสังกัด โดยให้จัดการเรียนการสอนแบบ On Line งดจัดการเรียนการสอนแบบ On Site เว้นแต่เป็นสถานศึกษาที่ดูแลเด็กพิเศษ และ/หรือมีลักษณะเป็นที่พักประจำให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้ แต่ห้ามนักเรียนออกนอกสถานศึกษาและห้ามผู้ปกครองหรือบุคคลภายนอกเข้าเยี่ยมในสถานศึกษา ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 14 ม.ค. 2565 

2. ให้หน่วยงานราชการ โดยหัวหน้าส่วนราชการหรือหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ประเมินและพิจารณากำหนดการปฏิบัติงานนอกสถานที่ของหน่วยงาน (Work From Home) ตามระเบียบของทางราชการเต็มอัตราความจำเป็น โดยทั้งนี้ต้องพิจารณาความจำเป็นตามภารกิจความรับผิดชอบ ไม่ให้เสียหายแก่ราชการและกระทบต่อการให้บริการประชาชน ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 14 ม.ค. 2565 

3. ขอความร่วมมือภาคเอกชนพิจารณาดำเนินมาตรการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งสถานประกอบการ ร้านค้าและสถานที่อื่นๆ (Work From Home) หรือสลับวันทำงาน หรือวิธีการอื่นใด เพื่อลดการสัมผัสหรือการรวมกลุ่มที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 14 ม.ค. 2565 

4. ให้งดจัดกิจกรรมวันเด็กประจำปี 2565 

5. ให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานราชการทุกแห่งทำการตรวจหรือสุ่มตรวจหาเชื้อโควิด-19 ในทางเดินหายใจ (ATK) ให้แก่เจ้าหน้าที่โดยเฉพาะรายที่มีความเสี่ยงสูง เมื่อเจ้าหน้าที่เริ่มเข้าปฏิบัติงานที่หน่วยงาน หากพบผลเป็นบวก (Positive) ให้แจ้งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่ทันที

ทั้งนี้ หากผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งในประกาศนี้ ถือว่ามีความผิดตามมาตรา 9 มาตรา 10 และมาตรา 18 แห่งพรก.ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือ ปรับไม่เกิน 4 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และมีความผิดตามมาตรา 35 และมาตรา 52 แห่งพรบ.โรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับไม่เกิน 1 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และหากผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งในประกาศนี้ ข้อ 4 มีความผิดตามมาตรา 34 และตามมาตรา 51 แห่งพรบ.โรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 2 หมื่นบาท

Related Posts

Send this to a friend