KNOWLEDGE

กรมการแพทย์ จัดประชุมวิชาการ 72 ปี โรงพยาบาลสงฆ์

วันนี้ (9 มี.ค. 66) นายแพทย์ธงชัย กีรติหัตถยากร อธิบดีกรมการแพทย์ จัดประชุมวิชาการประจำปี 2566 ขึ้นที่โรงพยาบาลสงฆ์ ภายใต้หัวข้อ “72 ปี อุปัฏฐากด้วยใจ ก้าวไกลด้วยเทคโนโลยี” เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้การเป็นองค์กรต้นแบบ การนำเสนอผลงานทางวิชาการ และนวัตกรรมทางการแพทย์ ในการอุปัฏฐากภิกษุไข้ ตามหลักพระธรรมวินัย ให้กับโรงพยาบาลเครือข่ายที่มีตึกสงฆ์อาพาธ 96 แห่งทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 9 -10 มีนาคมนี้

นายแพทย์ธงชัย กล่าวว่า “โรงพยาบาลสงฆ์ กรมการแพทย์ เปิดดำเนินการให้บริการดูแลบำบัดรักษา ส่งเสริม ฟื้นฟูสุขภาพภิกษุไข้มาตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2494 โดยให้บริการมาแล้ว 72 ปี ซึ่งที่ผ่านมามีพระสงฆ์สามเณร เข้ารับบริการครอบคลุมทั่วประเทศ สืบเนื่องจากการที่พระสงฆ์สามเณร มีหน้าที่ในการสืบทอดพระพุทธศาสนา เป็นศูนย์รวมจิตใจของชุมชน ทั้งยังเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ ด้านคุณธรรมจริยธรรมและเป็นผู้นำด้านสุขภาวะให้กับชุมชน ดังนั้นการส่งเสริมให้พระสงฆ์สามเณร มีคุณภาพชีวิตที่ดี ก็เท่ากับเป็นการสนับสนุนบทบาทของพระสงฆ์ในการทำหน้าที่นี้ต่อไป เพื่อเป็นการพัฒนาและต่อยอด การอุปัฏฐากภิกษุไข้ที่เอื้อต่อพระธรรมวินัย โรงพยาบาลสงฆ์จึงจัดโครงการประชุมวิชาการประจำปี พุทธศักราช 2566 ขึ้น ภายใต้หัวข้อ “72 ปี อุปัฏฐากด้วยใจ ก้าวไกลด้วยเทคโนโลยี” ขึ้นในวาระโอกาสดังกล่าว”

ด้าน นายแพทย์อภิชัย สิรกุลจิรา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสงฆ์ กล่าวว่า “ตลอดระยะเวลา 72 ปี ที่โรงพยาบาลสงฆ์ได้ให้บริการ ทั้งระดับตติยภูมิหรือสูงกว่าในการดูแลสุขภาพของพระสงฆ์ ซึ่งนอกจากจะให้บริการทางด้านการแพทย์ที่มีคุณภาพแล้ว ยังยึดพระสงฆ์เป็นศูนย์กลางในการให้บริการที่เอื้อต่อ พระธรรมวินัย เพื่อให้ท่านสามารถเข้าถึงบริการ การรักษาได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้โรงพยาบาลสงฆ์ยังให้ความสำคัญ ในการส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรได้พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ทั้งในด้านการแพทย์และสาธารณสุข รวมถึงการศึกษาวิจัยทางวิชาการ องค์ความรู้ต่างๆและนวัตกรรมทางการแพทย์ ซึ่งการจัดการประชุมวิชาการประจำปีนี้ก็เพื่อให้บุคลากรได้ภาคภูมิใจ ในเกียรติประวัติของโรงพยาบาล ที่ได้ให้บริการจนครบ 72 ปี และยังเปิดให้โอกาสโรงพยาบาลเครือข่าย ที่ดูแลสุขภาพของภิกษุไข้จากทั่วประเทศ ได้มีส่วนร่วมเข้ามามีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การอุปัฏฐากร่วมกัน”

“ซึ่งมีรายละเอียดหัวข้อที่น่าสนใจ อาทิ “จากวันนั้นสู่วันนี้ 72 ปีโรงพยาบาลสงฆ์”,“บทบาทของเครือข่ายและความเข้มแข็งพระยุค 2023”,“Smart Pharmacy”,“นวัตกรรมในการรักษาโรคต้อกระจกด้วย ORA SYSTEM”, “ใส่บาตรให้ได้ทั้งสุขภาพและบุญ” “Smart OR”, “พระสงฆ์ไทยกับการนอนกรนอันตรายแค่ไหน” เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีนิทรรศการจากโรงพยาบาลเครือข่าย ที่เกี่ยวข้องกับการอุปัฏฐากภิกษุไข้ ตามหลักพระธรรมวินัย ซึ่งคาดว่าจะมีผู้สนใจเข้าร่วมประชุมวิชาการในครั้งนี้ ประมาณ 300 คน ทั้งจากโรงพยาบาลเครือข่าย ที่มีตึกสงฆ์อาพาธทั่วประเทศ โรงพยาบาลในสังกัดกรมการแพทย์ คณะนิสิตนักศึกษาจาก มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยและประชาชนผู้สนใจทั่วไป ในการประชุมครั้งนี้จะจัดขึ้นทั้งแบบออนไซต์ และออนไลน์ ระหว่างวันที่ 9 -10 มีนาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 08.30 -16.00 น. ณ ห้องประชุมสลากกินแบ่งรัฐบาล ชั้น 9 ตึกกัลยาณิวัฒนา โรงพยาบาลสงฆ์ จึงขอเชิญชวนผู้สนใจ เข้าร่วมการประชุมวิชาการดังกล่าว”

Related Posts

Send this to a friend