ENVIRONMENT

สผ. ประกาศผลรับฟังความเห็น “กำเเพงกันคลื่นทุกขนาดต้องทำ EIA”

สผ. ประกาศผลรับฟังความเห็น “กำเเพงกันคลื่นทุกขนาดต้องทำ EIA” ส่วนใหญ่เห็นด้วย เตรียมเสนอบอร์ดสิ่งแวดล้อมฯ พิจารณาประกาศให้กำแพงกันคลื่นทุกขนาดต้องทำ EIA ต่อไป

สำนักงานนโยบายเเละเเผนทรัพยากรธรรมชาติเเละสิ่งเเวดล้อม สรุปเเละประกาศผลการรับฟังความคิดเห็นประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อประเด็นการนำเอากำเเพงกันคลื่นทุกขนาดกลับมาทำการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม หลังจากรับฟังความคิดเห็นประชาชนทางเว็บไซต์ และส่งจดหมายถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 1,630 ฉบับ ระหว่างวันที่ 10-25 มกราคมที่ผ่านมา

ผลการรับฟังความคิดเห็นประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อการเพิ่มเติม “กำแพงติดแนวชายฝั่งทะเลทุกขนาดและเพิ่มบทนิยาม กำแพงติดแนวชายฝั่งทะเล และแนวชายฝั่งทะเล” พบว่า

ส่วนราชการ เห็นด้วยร้อยละ 84.75 ไม่เห็นเห็นด้วยร้อยละ 15.25

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) เห็นด้วยร้อยละ 88.38 ไม่เห็นเห็นด้วยร้อยละ 11.62

ประชาชน เห็นด้วยร้อยละ 60.00 ไม่เห็นเห็นด้วยร้อยละ 40.00

เอกชน เห็นด้วยร้อยละ 66.67 ไม่เห็นเห็นด้วยร้อยละ 33.33

ที่ปรึกษา เห็นด้วยร้อยละ 50.00 ไม่เห็นเห็นด้วยร้อยละ 50.00

NGOs เห็นด้วยร้อยละ 100.00 ไม่เห็นเห็นด้วยร้อยละ 0.00

มหาวิทยาลัย เห็นด้วยร้อยละ 100.00 ไม่เห็นเห็นด้วยร้อยละ 0.00

ระบบกลางกฎหมาย เห็นด้วยร้อยละ 83.33 ไม่เห็นเห็นด้วยร้อยละ 16.67

อื่นๆ เห็นด้วยร้อยละ 100.00 ไม่เห็นเห็นด้วยร้อยละ 0.00

นอกจากนี้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ยังได้ประกาศรายงานประเมินผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย โดยระบุสาระสำคัญว่า การประกาศให้กำแพงกันคลื่นทุกขนาดต้องทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม จะช่วยลดการสูญเสียทรัพย์สินของประชาชนและภาครัฐที่เกิดขึ้นจากการกัดเซาะชายฝั่ง ช่วยลดความขัดแย้งและนำไปสู่การยอมรับของประชาชนในพื้นที่ และช่วยให้มีการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นจากโครงการ หรือกิจการ พร้อมทั้งการกำหนดมาตรการแก้ไขและป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากโครงการกำแพงกันคลื่น

คาดว่าหลังจากนี้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จะนำร่างประกาศให้กำแพงกันคลื่นกลับมาทำ EIA และผลการรับฟังความคิดเห็นดังกล่าว นำเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ภายในเดือนมีนาคม 2566 เพื่อพิจารณาประกาศให้กำแพงกันคลื่นทุกขนาดต้องทำ EIA ต่อไป

Related Posts

Send this to a friend