DEEPSOUTH

นักเรียนทุน กสศ.ขอบคุณนายก-รัฐบาล ให้โอกาส สานฝันเป็นครูรัก(ษ์)ถิ่น

กสศ.เดินหน้าช่วยเด็กด้อยโอกาสใน 3 จังหวัดชานแดนใต้ มากกว่า 53,000 คน นักเรียนทุนปลื้ม สานฝันเป็นครูรัก(ษ์)ถิ่น ร่วมพัฒนาบ้านเกิด

 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี แวะทักทายเด็กนักเรียนโครงการเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข หรือนักเรียนทุนเสมอภาค จากโรงเรียนบ้านคอลอกาเว อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส และนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น ที่มารอต้อนรับ ที่มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จ.นราธิวาส ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจร 

นายสุภกร บัวสาย ผู้จัดการกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา(กสศ.) กล่าวรายงานสถานการณ์การช่วยเหลือเด็กในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ ว่า กสศ.ได้ดำเนินโครงการเพื่อช่วยเหลือเด็กและเยาวชนด้อยโอกาส ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ ปัตตานี ยะลา นราธิวาส ผ่านโครงการเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษอย่างมีเงื่อนไข โดยมีนักเรียนจาก 3 จังหวัด ได้รับทุนเสมอภาค จำนวน 53,763 คน จาก 937 โรงเรียน จำแนกเป็น จังหวัดนราธิวาส 23,783 คน จังหวัดปัตตานี 14,148 คน จังหวัดยะลา 15,832 คน

เด็กๆจะได้รับเงินอุดหนุน 3,000 บาทต่อคนต่อปีการศึกษา เพื่อบรรเทาอุปสรรคในการมาเรียน เช่น เป็นค่าอาหารเช้าสำหรับชั้นอนุบาล-ประถมศึกษาและค่าอาหารเช้า/อาหารกลางวันสำหรับชั้นมัธยมศึกษา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาเรียน ค่าใช้จ่ายในการดำรงชีพระหว่างเรียน รวมถึงเพื่อเป็นค่ากิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตและทักษะอาชีพ โดยข้อมูล ระบบ iSEE ของกสศ. พบว่า เด็กกลุ่มนี้ อยู่ในครอบครัวที่มีรายได้เฉลี่ยต่อคน/เดือน 957 บาท หรือราว 32 บาทต่อวัน เท่านั้น 

นายสุภกร บัวสาย ผู้จัดการกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)

นายสุภกร กล่าวว่า ความพยายามในการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาในพื้นที่ 3 จังหวัด ยังรวมไปถึงการแก้ปัญหาครู ไม่ครบชั้นและโยกย้ายบ่อย ผ่านโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น ที่กสศ.ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ช่วยสร้างโอกาสให้นักเรียนช้างเผือกในพื้นที่ห่างไกล ที่มีใจรักในวิชาชีพครู และมีศักยภาพในการเรียนรู้ ได้เรียนครูจนจบปริญญาตรีอย่างมีคุณภาพ และได้รับการบรรจุเป็นครูรุ่นใหม่ในโรงเรียนขนาดเล็กพื้นที่ห่างไกลซึ่งเป็นบ้านเกิดของตนเอง ทั้งนี้ โครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น มีพื้นที่ดำเนินงานจำนวน 282 โรงเรียนในพื้นที่ห่างไกล สังกัดสพฐ. รวม 45 จังหวัด ครอบคลุมทั่วประเทศ โดยผลิตครูจำนวน 5 รุ่น รวมทั้งสิ้น 1,500 คน

นายกรัฐมนตรีได้ให้กำลังใจนักเรียนที่เข้าพบว่าให้ตั้งใจเรียน เป็นคนดีของสังคม โดยตัวแทนนักเรียนทุนเสมอภาคได้มอบของที่ระลึกเป็นปูนปั้น ‘ปลากือเลาะห์’ และภาพเขียนสีน้ำจากฝีมือเด็ก ๆ นักเรียนทุนเสมอภาคที่ช่วยกันวาดขึ้นเพื่อแสดงความขอบคุณสำหรับโอกาสทางการศึกษาที่ได้รับ 

น.ส.นิยดา จรัสวงษ์ นักเรียนชั้น ม.6 โรงเรียนสุคิรินวิทยา จ.นราธิวาส ผู้ผ่านการคัดเลือกในโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น กล่าวว่า หากเรียนจบตั้งใจจะกลับบ้านมาพัฒนาอำเภอสุคิริน ในจังหวัดนราธิวาส ความหวังของหนู คือการได้กลับมาพัฒนาน้องๆ หรือคนรุ่นต่อไปให้มีความรู้ที่มากขึ้น ซึ่งโครงการนี้จะช่วยสานฝันการเป็นครูให้สำเร็จได้จริง หากไม่มีโครงการนี้ก็คงหมดโอกาสที่จะได้เป็นครูกลับมาพัฒนาท้องถิ่นอย่างแน่นอน

Related Posts

Send this to a friend