DEEPSOUTH

งาน ‘เมาลิดปาดี’ จัดยิ่งใหญ่นำหลักคำสอนศาสดา ละลายพฤติกรรมเยาวชนกลุ่มเสี่ยง

วันนี้ (7 พ.ย.63) เวลา 09.00 น. วันที่  ที่ลานสนามเอนกประสงค์บ้านตาเซะใต้ ม.6 ต.ปะลุรู อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส นายสัมพันธ์ มะยูโซ๊ะ ส.ส.นราธิวาส พรรคพลังประชารัฐ เขต 2 เป็นประธานเปิดงานเมาลิดสัมพันธ์ ประจำปีฮิจเราะห์ 1442 ที่นายมัสรูดิง ฮามิ กำนันตำบลปะลุรู และนายอับดุลการิม สะอะ ได้ร่วมกันจัดขึ้น เพื่อให้พี่น้องชาวไทยมุสลิมในพื้นที่ 9 หมู่บ้าน 2 ตำบล จำนวนกว่า 2,500 คน ได้ร่วมเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสที่ตรงกับวันประสูติ หรือ เดือนประสูติของศาสดานบีมูฮัมหมัด คือเดือนรอบีอุลเอาวัล ซึ่งเป็นเดือนที่ 3 ในปี ฮิจเราะฮ์ศักราช ถือว่าเป็นเดือนที่มีความสำคัญยิ่งของคนไทยที่นับถือศาสนาอิสลาม ที่ก่อให้เกิดความรัก ความสามัคคีและความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ในหมู่คณะ ตลอดจนเป็นการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงามของท้องถิ่น อีกทั้งยังส่งเสริมให้ชาวไทยมุสลิมได้นำหลักธรรมคำสอนที่ดีงามมาใช้ในชีวิตประจำวัน รวมทั้งเป็นการปลูกฝังให้เยาวชนและประชาชน มีคุณธรรมจริยธรรมอันดี ระหว่างคนกับชุมชนให้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

สัมพันธ์ มะยูโซ๊ะ ส.ส.นราธิวาส พรรคพลังประชารัฐ ประธานเปิดงานเมาลิดสัมพันธ์

ซึ่งกิจกรรมภายในงานส่วนใหญ่จะเน้นจัดงานในช่วงกลางคืน โดยจะมีการบรรยายธรรมจากผู้ทรงคุณวุฒิ การแข่งขันขับร้องบทเพลงอานาซีด เพื่อส่งเสริมให้ทุกคนทำความดี ต่อทุกสิ่งที่พระผู้เป็นเจ้าได้บัญญัติไว้ โดยกิจกรรมดังกล่าวกำหนดจัดขึ้นเป็นเวลา 2 วัน ซึ่งอย่างน้อยเพื่อให้ประชาชนได้นำบุตรหลานมาร่วมงาน และได้ซึมซับหลักคำสอนของศาสดาที่ถูกต้อง เพื่อเป็นการปลูกฝังเยาวชนให้รู้จักดีชั่ว อยากต่อการชักจูงไปในสิ่งที่ไม่ดี ที่อาจจะกระทบต่อปัญหาความมั่นคงมาตามในอนาคต

Related Posts

Send this to a friend