COVID-19

ศิริราชรวมพลังภาครัฐ เอกชน เพิ่มจุดฉีดวัคซีนภายนอกโรงพยาบาล ที่ไอคอนสยาม และ ทรู ดิจิทัล พาร์ค

โรงพยาบาลศิริราช ร่วมกับ สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร  สภาหอการค้าไทย เพิ่มจุดฉีดวัคซีนภายนอกโรงพยาบาล  ที่ไอคอนสยาม และ  ทรู ดิจิทัล พาร์ค  ให้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยงที่มีสุขภาพแข็งแรง หรือมีโอกาสเกิดอาการข้างเคียงจากการฉีดวัคซีนน้อย ให้สามารถเข้าถึงการรับวัคซีนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว

ศ. ดร. นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา  คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล กล่าวถึงการรวมพลังฉีดวัคซีนโควิด-19 ในครั้งนี้ว่า  โรงพยาบาลศิริราชได้จัดสถานที่เตรียมฉีดวัคซีนโควิด-19 นอกโรงพยาบาล เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงการรับวัคซีนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว  เพิ่มโอกาสสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ในระดับที่สามารถยุติการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ได้  โดยร่วมมือบริการฉีดวัคซีนกับสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร สภาหอการค้าไทย ไอคอนสยาม และทรู ดิจิทัล พาร์ค สำหรับการฉีดวัคซีนในประชาชนหมู่มากที่มีสุขภาพแข็งแรง หรือมีโอกาสเกิดอาการข้างเคียงจากการฉีดวัคซีนน้อย พร้อมให้บริการ 2 แห่ง คือ ไอคอนสยาม และ  ทรู ดิจิทัล พาร์ค ซึ่งได้มีการเตรียมระบบให้วัคซีนที่ปลอดภัย และครบถ้วนทุกขั้นตอน จนถึงการดูแลและสังเกตอาการ สามารถให้บริการฉีดวัคซีน 1,000 คนต่อวัน โดยกลุ่มเป้าหมายผู้รับบริการเป็นประชาชนกลุ่มเสี่ยงตามประกาศของกรุงเทพมหานคร อาทิ บุคลากรทางการศึกษา และกลุ่มอาชีพเสี่ยงหรือประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียง ได้แก่ จุดฉีดวัคซีนที่ไอคอนสยาม จะเป็นประชาชนในพื้นที่เขตคลองสาน ธนบุรี บางกอกน้อย ส่วนทรูดิจิทัล พาร์ค จะเป็นประชาชนในพื้นที่เขตบางนา  พระโขนง

สำหรับสถานที่ฉีดวัคซีนโควิด-19  ทั้ง 2 แห่ง จะมีการทดสอบระบบการให้บริการวัคซีนตามขั้นตอนต่าง ๆ อาทิ จุดนั่งพักคอยก่อนลงทะเบียน จุดลงทะเบียน กรอกข้อมูลส่วนตัวเพื่อทำบัตรเข้ารับการฉีดวัคซีน จุดวัดความดันเพื่อตรวจสอบความพร้อมของร่างกาย  จุดคัดกรองประวัติ  จุดฉีดวัคซีน  จุดสังเกตอาการ 30 นาทีหลังรับการฉีดวัคซีน และออกหนังสือรับรองการฉีดวัคซีน  อีกทั้งยังมีรถพยาบาลประจำจุดฉีด หากเกิดอาการข้างเคียงที่รุนแรง ทางทีมแพทย์และพยาบาลจะทำการรักษา และนำส่งโรงพยาบาลใกล้เคียงทันที  โดยทดสอบระบบบริการฉีดวัคซีนให้กับอาสาสมัครและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนใกล้เคียงจำนวน 320 คน เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคมที่ผ่านมา ที่ ICONSIAM ART SPACE (ไอคอนสยาม อาร์ต สเปซ) ชั้น 8 และจะทดสอบระบบการฉีดวัคซีนให้กับบุคลากรทางการศึกษาและอาสาสมัครจำนวน 320 คน ที่ ทรู ดิจิตอล พาร์ค ในวันที่ 21 พฤษภาคม คาดว่าจะสามารถเปิดให้บริการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนที่ลงทะเบียนผ่านหมอพร้อมได้พร้อมจุดอื่น ๆ ในเดือนมิถุนายน

นอกจากนี้ ไอคอนสยาม ร่วมกับทิพยประกันภัย ได้จัดเตรียมประกันการแพ้วัคซีนโควิด -19  เพื่อมอบให้ฟรีสำหรับทุกคน ที่มารับบริการที่หน่วยบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 นอกสถานพยาบาล ที่ไอคอนสยาม และลงทะเบียนรับสิทธิ์ประกันภัยตลอดระยะเวลาของโครงการ  

Related Posts

Send this to a friend