COVID-19

ปรับลดราคาค่าตรวจเชื้อโควิด แบบ RT-PCR เหลือ 1,100 บาท

นายแพทย์ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาทบทวนอัตราค่าบำรุงการตรวจวิเคราะห์และให้บริการ ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 ได้มีมติอนุมัติ ให้มีการปรับปรุงอัตราค่าตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการชันสูตรโรคโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19 ด้วยวิธี Real Time RT-PCR โดยปรับลดราคาจากเดิม 1,300 บาท ลดลงเหลือ 1,100 บาท โดยราคาดังกล่าวเป็นราคาเฉพาะค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการสังกัดกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้แก่ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กองการแพทย์จีโนมิกส์และสนับสนุนนวัตกรรม และศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์

นายแพทย์ศุภกิจ กล่าวว่า การตรวจโรคโควิด 19 ทางห้องปฏิบัติการ ด้วยวิธี Real Time RT-PCR เป็นวิธีมาตรฐานที่องค์การอนามัยโลกแนะนำและใช้กันอย่างแพร่หลาย เนื่องจากมีความไว ความจำเพาะสูง ทราบผลภายใน 2-3 ชั่วโมง เหมาะสำหรับการตรวจวินิจฉัยโรคที่ต้องการ ความถูกต้องแม่นยำ

สำหรับประเด็นที่มีการพบโควิด 19 กลายพันธุ์ สายพันธุ์ใหม่ B.1.1.529 ที่องค์การอนามัยโลกให้ชื่อว่าโอไมครอน (Omicron) จากระบบการเฝ้าระวัง สายพันธุ์ทางห้องปฏิบัติการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์และเครือข่ายที่เราถอดรหัสพันธุกรรมทั้งตัวและรายงานในระบบ GISAID ขณะนี้ยังไม่พบสายพันธุ์ดังกล่าวในประเทศไทย แต่เราเรายังคงติดตามอย่างใกล้ชิดต่อไป

Related Posts

Send this to a friend