BUSINESS

ผลสำรวจพบผู้มีงานทำลดลงกว่าปีที่ผ่านมา 600,000 คน

สำนักงานสถิติแห่งชาติ เผยผลการสำรวจการทำงานเดือน ตุลาคม 2562 พบผู้มีงานทำลดลงกว่าช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา 600,000 คน แต่มีสถิติผู้ว่างงานลดลง 29,000 คน

จากข้อมูล ณ เดือนตุลาคม 2562 มีจำนวนประชากรผู้มีอายุ 15 ปีขึ้นไป 56.66 ล้านคน แบ่งเป็นผู้อยู่ในกำลังแรงงาน 37.44 ล้านคน และผู้อยู่นอกกำลังแรงงาน (กลุ่มแม่บ้าน คนชรา และผู้ที่อยู่ระหว่างการศึกษา) 19.22 ล้านคน

โดยในกลุ่มผู้อยู่ในกำลังแรงงาน
เป็นผู้มีงานทำ 37 ล้านคน หรือคิดเป็นสัดส่วน 98.82% ของผู้อยู่ในกำลังแรงงาน
เป็นผู้ว่างงาน 355,000 คน
และรอฤดูกาลทำงาน 86,500 คน

ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา พบว่าจำนวนผู้มีงานทำลดลง 600,000 คน จากเดิมมีผู้มีงานทำ 37.6 ล้านคน หรือคิดเป็นสัดส่วน 99% ของผู้อยู่ในกำลังแรงงานทั้งหมดในช่วงดังกล่าว

เมื่อพิจารณาในแง่กลุ่มอาชีพ พบว่า ผู้มีงานทำ 37 ล้านคน อยู่ในภาคเกษตรกรรมถึง 11.15 ล้านคน (ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาถึง 300,000 คน โดยสาขาที่ลดลงคือสาขาการปลูกข้าวจ้าว ข้าวเหนียว และการปลูกพริก) และอยู่นอกภาคเกษตรกรรม 25.85 ล้านคน (ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา 300,000 คนเช่นเดียวกัน โดยสาขาที่ลดลงคือสาขาการศึกษา สาขาการผลิต สาขาก่อสร้างและบริหารราชการ ป้องกันประเทศ และประกันสังคมภาคบังคับ สาขาการขายส่งขายปลีก ซ่อมยานยนต์และรถจักรยานยนต์ และบริการอื่นๆ และสาขาด้านสุขภาพและสังคมสงเคราะห์ โดยมีสาขาที่มีผู้ทำงานมากขึ้นคือสาขาที่พักรกและบริการด้านอาหาร ที่เพิ่มขึ้นถึง 90,000 คน และสาขาอสังหาริมทรัพย์เพิ่มขึ้น 20,000 คน สาขาการขนส่งและเก็บสินค้า เพิ่มขึ้น 10,000 คน)

อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาจากจำนวนผู้ว่างงาน 355,000 คนพบว่าเป็นผู้ที่เคยทำงานมาก่อนถึง 1.85 แสนคน ส่วนใหญ่มาจากภาคบริการและการค้า ภาคการผลิต และภาคเกษตรกรรมตามลำดับ และเพศชายมีอัตราการว่างงานมากกว่าเพศหญิง โดยมีจำนวนผู้ว่างงานลดลงจากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา 29,200 คน

ในแง่การศึกษา พบว่าจากจำนวนผู้ว่างงานทั้งหมด 355,000 คน กลุ่มที่มีการว่างงานมากที่สุด คือกลุ่มผู้จบการศึกษาระดับอุดมศึกษา เป็นจำนวนถึง 147,000 คน เพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมาถึง 10,000 คน รองลงมาคือระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เป็นจำนวน 73,000 คน

อ้างอิง 
สรุปผลการสำรวจ ภาวะการทำงานของประชากร เดือนตุลาคม 2562

Related Posts

Send this to a friend