BUSINESS

พาณิชย์-DITP นำทัพยกระดับอุตสาหกรรมสิ่งทอมูลค่าสูงด้วยกัญชง

เพิ่มโอกาสก้าวใหม่ทางการค้าสู่ตลาดโลก เร่งขับเคลื่อนโครงการพัฒนาและส่งเสริมการส่งออกสินค้าสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มที่ทำจากเส้นใยและผลิตภัณฑ์ใยกัญชง “มหัศจรรย์เส้นใยกัญชง สู่ตลาดโลก” เปิดตัวชุดข้อมูลการศึกษาตลาดเชิงลึก ระดมทัพกูรูเติมเต็มความรู้ผู้ประกอบการ เชื่อมโยงภาคการผลิตสู่โอกาสก้าวใหม่ทางการค้าในตลาดโลก พร้อมโชว์ไอเดียต้นแบบสินค้าแฟชั่นและไลฟ์สไตล์จากกัญชง หนุนวาระแห่งชาติ BCG Economy Model ปูทางเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

นายนันทพงษ์ จิระเลิศพงษ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ส่งเสริมการนำพืชกัญชงมาใช้ในเชิงพาณิชย์ซึ่งสอดรับกับแนวคิด BCG Economy Model ที่รัฐบาลกำหนดให้เป็นวาระแห่งชาติในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้เติบโตควบคู่กับสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่นยืน

“สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม ถือเป็นอุตสาหกรรมที่มีความสำคัญต่อประเทศไทย เนื่องจากเป็นอุตสาหกรรม
ที่มีห่วงโซ่เชื่อมโยงตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ รวมถึงมีผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมจำนวนมาก ทั้งในระดับอุตสาหกรรม เอสเอ็มอี และวิสาหกิจชุมชน รวมกว่า 150,000 ราย ซึ่งก่อให้เกิดการจ้างงานในประเทศจำนวนมาก
โดยในภาคการส่งออก มีมูลค่าการส่งออกในปี 2564 กว่า 199,137 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2.33 ของมูลค่าการส่งออกทั้งหมดของไทย”
นายนันทพงษ์ กล่าว

Related Posts

Send this to a friend