ASEAN

กต.เผยไทยห่วงสถานการณ์ปะทะชายแดน เรียกร้องเมียนมา ยุติปัญหาด้วยสันติวิธีโดยเร็ว

วันนี้ (29 ธ.ค. 64) นายธานี แสงรัตน์ อธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ ให้สัมภาษณ์ถึงมุมมองของ ‘ไทย’ ต่อพัฒนาการล่าสุดเกี่ยวกับเมียนมา โดยเฉพาะสถานการณ์บริเวณชายแดนไทย – เมียนมา ว่าไทยมีความห่วงกังวลอย่างยิ่งต่อการปะทะกันล่าสุดในพื้นที่ฝั่งเมียนมาของชายแดนไทย – เมียนมา ตรงข้ามจังหวัดตาก ซึ่งส่งผลกระทบต่อฝั่งไทย โดยไทยได้เรียกร้องให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องในเมียนมา หาทางแก้ไขความขัดแย้งด้วยการพูดจาหารือกันเพื่อยุติการปะทะโดยเร็วที่สุด และต้องการเห็นสันติภาพและเสถียรภาพกลับคืนสู่พื้นที่ชายแดนเพื่อให้ประชาชนทั้งสองฝั่งชายแดนมีความปลอดภัยและสามารถดำเนินชีวิตตามปกติได้อีกครั้ง

จากสถานการณ์ที่ผ่านมา หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทยได้ร่วมมือกับประชาชนในท้องที่ในการให้ความช่วยเหลือมนุษยธรรมพื้นฐานแก่ชาวเมียนมาที่หลบหนีเข้ามาในจังหวัดตากเป็นการชั่วคราว ซึ่งเป็นไปตามแนวปฏิบัติของทางการไทยและประเพณีในการให้การดูแลทางด้านมนุษยธรรมที่ยาวนานของไทย

ในฐานะประเทศเพื่อนบ้านที่มีชายแดนติดกับเมียนมาเป็นระยะทางยาว ไทยให้ความสำคัญอย่างมากกับสันติภาพและเสถียรภาพในเมียนมาและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนเมียนมา และโดยที่ยังคงมีรายงานข่าวเกี่ยวกับความรุนแรงในหลายพื้นที่ในเมียนมา ไทยขอย้ำข้อเรียกร้องให้มีการยุติความรุนแรงและหาแนวทางแก้ไขปัญหาโดยสันติผ่านกระบวนการปรึกษาหารือกัน เพื่อประโยชน์ของประเทศเมียนมาและประชาชนของเมียนมาเอง

ไทยสนับสนุนความพยายามของบรูไนและกัมพูชาในฐานะประธานอาเซียนในปัจจุบันและในวาระต่อไปอย่างเต็มที่ในการหาทางแก้ไขสถานการณ์ในเมียนมาโดยสันติและผลักดันให้มีความคืบหน้าในการปฏิบัติตามฉันทามติ 5 ข้อของผู้นำอาเซียน โดยในระยะต่อไป ไทยหวังว่าความพยายามของกัมพูชาจะทำให้กระบวนการของอาเซียนในเรื่องนี้มีความคืบหน้าที่เป็นบวก

Related Posts

Send this to a friend