AROUND THAILAND

เปิดตัวตราประทับไปรษณีย์รัฐสภาโฉมใหม่แห่งเดียวในประเทศไทย

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เปิดตัวตราประจำวันดีไซน์ใหม่ ซึ่งได้รับเกียรติในการออกแบบโดย นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา สำหรับใช้ประทับบนไปรษณียภัณฑ์ทุกประเภทที่ฝากส่งจากไปรษณีย์รัฐสภาเป็นพิเศษเพียงแห่งเดียวในประเทศไทย

นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา เป็นประธานในพิธีเปิดตัวตราประทับไปรษณีย์รัฐสภาโฉมใหม่แห่งเดียวในประเทศไทย สำหรับใช้ประทับเป็นที่ระลึกกับไปรษณีย์ภัณฑ์ทุกประเภทที่จัดส่งจากรัฐสภา ในวาระฉลองครบรอบ 90 ปีรัฐธรรมนูญ 2475 โดยเป็นออกแบบโดยนายชวน หลีกภัย ที่ถอดแบบมาจาก “พานแว่นฟ้า” ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของรัฐสภาไทย ล้อมรอบด้วยคำว่า “THE NATIONAL ASSEMBLY OF THAILAND“ เพื่อให้เหมือนกับชื่อภาษาอังกฤษของรัฐสภา พร้อมทั้งแสดงรหัสไปรษณีย์และวันที่ที่ได้ฝากส่ง ประทับบนตราไปรษณียากรเพื่อเป็นหลักฐานในการฝากส่งของผู้ใช้บริการไปรษณีย์

นายชวน กล่าวถึงแรงบันดาลใจในการออกแบบตราประทับ ว่า ตราที่ออกใหม่นี้เป็นเอกลักษณ์โดยเฉพาะ โดยเป็นการนำเอาของเดิมที่เคยใช้อยู่มาปรับใหม่ให้องค์ประกอบได้สัดส่วน และเพิ่มภาษาอังกฤษเข้าไปให้สมบูรณ์แบบที่เป็นทางราชการ และตัดลายบางส่วนออกไป ถ้ามองในองค์ประกอบศิลป์ก็มีความเหมาะสมพอดี

ด้านนายกำพุธ อยู่คง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานระบบไปรษณีย์และปฏิบัติการนครหลวงบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด กล่าวว่า ไปรษณีย์ไทยได้เปิดให้บริการส่งไปรษณียภัณฑ์ในพื้นที่ของรัฐสภาเป็นเวลากว่า 27 ปี และได้ย้ายที่ทำการไปรษณีย์รัฐสภาจากอาคารรัฐสภาเดิมมายังสัปปายะสภาสถาน ซึ่งในโอกาสพิเศษนี้ไปรษณีย์ไทยจึงได้จัดทำตราประจำวันที่ออกแบบโดยนายชวน หลีกภัย เพื่อใช้ประทับบนไปรษณียภัณฑ์ทุกประเภทที่ฝากส่งจากไปรษณีย์รัฐสภา โดยตราประจำวันนี้จะเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 7 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป

Related Posts

Send this to a friend