AROUND THAILAND

กรมปศุสัตว์ เปิดแผนเผด็จศึกโรคพิษสุนัขบ้า ติวเข้มความรู้ด้านการฉีดวัคซีนป้องกันให้ 134 อาสาปศุสัตว์ กทม.

นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า พื้นที่กรุงเทพมหานคร เป็นหนึ่งในเป้าหมายในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในระดับพื้นที่ โดยมีมาตรการป้องกันโรคที่สำคัญคือ การฉีดวัคซีนที่มีคุณภาพ เพื่อให้สัตว์มีภูมิคุ้มกันต่อโรค ดังนั้น ผู้ปฏิบัติงานจะต้องมีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะในการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง จึงจะส่งผลต่อความสำเร็จในการกำจัดโรค

ทั้งนี้ ตนได้สั่งการให้กรมปศุสัตว์ บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดโครงการฝึกอบรมอาสาปศุสัตว์ด้านโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขึ้น ในวันนี้ (1 ธ.ค. 65) ณ ห้องประชุม วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร

รมว.เกษตรฯ กล่าวเพิ่มเติมถึงการฝึกอบรมครั้งนี้ว่า ถือเป็นการสร้างและพัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว์ด้านโรคพิษสุนัขบ้า และอาสาปศุสัตว์ด้านโรคพิษสุนัขบ้า ซึ่งถือเป็นหัวใจหลักของชุมชนที่จะช่วยให้การเฝ้าระวังป้องกัน ควบคุมและกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าเกิดความอย่างยั่งยืน โดยเมื่ออาสาปศุสัตว์ทุกคนมีความรู้ มีความเข้าใจ และมีทักษะในการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง ประกอบกับปฏิบัติหน้าที่อย่างถูกต้องตามกฎหมาย จะส่งเสริมให้การเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าและโรคระบาดสัตว์อื่นๆ ในพื้นที่เป็นไปอย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ

สำหรับการจัดฝึกอบรมในวันนี้ มีผู้เข้าร่วม 134 คน ขณะที่กรมปศุสัตว์มีเป้าหมายการฝึกอบรมทั่วประเทศ รวม 8,600 คน เพื่อสร้างและพัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว์ด้านโรคพิษสุนัขบ้า ภายใต้ความร่วมมือจากภาครัฐ เอกชน และประชาชน ในการสร้างอาสาปศุสัตว์ขึ้นใหม่ และพัฒนาอาสาปศุสัตว์ที่มีอยู่เดิม ให้มีจำนวนครอบคลุมในทุกพื้นที่ มีเป้าหมายอย่างน้อย 2 – 3 คนต่อตำบล โดยอาสาปศุสัตว์ที่ผ่านการฝึกอบรมแล้ว จะได้รับใบประกาศนียบัตรผู้ผ่านการฝึกอบรม บัตรประจำตัวอาสาปศุสัตว์ และหนังสือมอบหมายให้ทำการฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้าจากสัตวแพทย์ ตามพระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ. 2535

Related Posts

Send this to a friend