AROUND THAILAND

กรมทางหลวงชนบท เผยอุทกภัยใน 3 จังหวัดภาคอีสาน ทำน้ำท่วม 43 เส้นทาง ใช้การไม่ได้ 36 เส้นทาง

กรมทางหลวงชนบท (ทช.) โดยสำนักบำรุงทาง รายงานถึงสถานการณ์อุทกภัยในขณะนี้ว่า (15 ก.ย. 62 เวลา 17.00 น.) มีถนน ทช.ประสบอุทกภัย 3 จังหวัด (ร้อยเอ็ด อุบลราชธานี ยโสธร) ซึ่งได้รับผลกระทบ จำนวน 43 สายทาง สามารถสัญจรผ่านได้ 7 สายทาง และไม่สามารถสัญจรผ่านได้ 36 สายทาง ดังนี้

1.จังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 10 สายทาง สามารถผ่านได้ 5 สายทาง ไม่สามารถผ่านได้ 5 สายทาง
– รอ.4078 แยก ทล. 2046 – บ้านหนองผักตบ อ.เสลภูมิ
– รอ.5069 แยก ทช.รอ.2027- บ้านโพธิ์ตาก อ.เสลภูมิ
– รอ.4042 แยก ทล. 2043 – บ้านโพนเมือง อ.อาจสามารถ (ผ่านได้)
– รอ.3013 แยก ทล. 202 – บ้านอาจสามารถ อ.สุวรรณภูมิ,อาจสามารถ (ผ่านได้)
– รอ.4022 แยก ทล. 2043- บ้านกอกแก้ว อ.พนมไพร รอ.4026 แยก ทล.2044 บ้านบัวคำ อ.เชียงขวัญ
– รอ.5001 แยก ทช.รอ.4026 – บ้านเกษมสุข อ.เชียงขวัญ (ผ่านได้)
– รอ.4053 แยก ทล. 2044 – พนังกั้นน้ำชี อ.ธวัชบุรี (ผ่านได้)
– รอ.4046 แยก ทล. 2043 – บ้านท่าลาด อ.พนมไพร (ผ่านได้)
– รอ.021 สะพานชุมชนบ้านท่าค้อ อ.เสลภูมิ
– รอ.024 สะพานข้ามห้วยขี้ลิง อ.เชียงขวัญ

2.จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 28 สายทาง สามารถผ่านได้ 1 สายทาง ไม่สามารถผ่านได้ 27 สายทาง
– อบ.4026 แยก ทล. 2050 – บ้านโอด – บ้านดงบัง อ.ดอนมดแดง
– อบ.2117 แยก ทล. 23 – บ้านโนนรัง – บ้านหนองยอ อ.เขื่องใน,หัวตะพาน
– อบ.4012 แยก ทล. 2050 – บ้านม่วงโคน อ.ตระการพืชผล,ตาลสุม
– อบ.2014 แยก ทล. 23 – บ้านคำหมี อ.เขื่องใน,ม่วงสามสิบ
– อบ.2045 แยก ทล. 23 – บ้านสังข์ อ.เขื่องใน,ค้อวัง
– อบ.2084 แยก ทล. 23 – บ้านขี้เหล็ก อ.เมือง
– อบ.4086 แยก ทล.2413 – บ้านป่าก่อ อ.เขื่องใน
– อบ.4087 แยก ทล. 2413 – บ้านดอนแดงใหญ่ อ.เขื่องใน,ม่วงสามสิบ
– อบ.2044 แยก ทล. 23 – บ้านไทย อ.เขื่องใน
– อบ.5042 แยก ทช.อบ.4041 – บ้านนาคาย อ.ดอนมดแดง
– อบ.2013 แยก ทล. 24 – บ้านนาเยีย อ.เดชอุดม
– อบ.2037 แยก ทล. 23 – บ้านปลาฝา อ.เขื่องใน
– อบ.3092 แยก ทล. 217 – บ้านโพธิ์ไทร อ.พิบูลมังสาหาร
– อบ.5118 แยกทางหลวงชนบท อบ.3039 – บ้านหนอง อ.พิบูลมังสาหาร
– อบ.4038 แยก ทล. 2173 – บ้านพิบูลมังสาหาร อ.พิบูลมังสาหาร
– อบ.4068 แยก ทล. 2182 – บ้านท่าโพธิ์ศรี เดชอุดม
– อบ.5071 แยก ทช.อบ.4031 – บ้านนาเยีย อ.เดชอุดม
– อบ.3039 แยก ทล. 217 – บ้านสะพานโดม-บ้านนาโพธิ์ อ.พิบูลมังสาหาร
– อบ.3050 แยก ทล. 217 – บ้านห้วยขาม อ. สว่างวีระวงศ์
– อบ.4005 แยก ทล. 2050 – บ้านสะพือ อ.เมือง,ตาลสุม,พิบูลมังสาหาร,ศรีเมืองใหม่
– อบ.5061 ชุมชนโรงฆ่าสัตว์ (ถนนบูรพาใน อำเภอเมืองอุบลราชธานี – อำเภอวารินชำราบ ถนนวาสวิถี) อ.เมืองวารินชำราบ
– อบ.3054 แยก ทล. 217 – บ้านเสาเล้า อ.สว่างวีระวงศ์
– อบ.5008 แยก ทช.อบ.4005-บ้านดอนงิ้ว อ.ตาลสุม,ศรีเมืองใหม่
– อบ.3059 แยก ทล.217-บ้านทุ่งเพียง อ.สว่างวีระวงศ์
– อบ.5105 แยก ทช.อบ.2060-สวนสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี อ.เมือง
– อบ. 030 สะพานข้ามแม่น้ำชี อ.เขื่องใน
– อบ.039 สะพานลำน้ำเซบาย อ.เขื่องใน
– อบ.3058 แยก ทล.231 – ข้ามลำมูลน้อย (ผ่านได้)

3.จังหวัดยโสธร จำนวน 4 สายทาง สัญจรผ่านได้ 1 สายทาง ไม่สามารถผ่านได้ 3 สายทาง
– ยส.2005 แยก ทล. 23 – บ้านเชียงเพ็ง อ.คำเขื่อนแก้ว, ป่าติ้ว
– ยส.4010 แยก ทล.2083 – บ้านหัวดอน อ.มหาชนะภัย
– ยส.4014 แยก ทล. 2083 – บ้านดงมะหรี่ อ.มหาชนะชัย
-ยส.2015 แยก ทล.23 – บ้านปอแดง อ.คำเขื่อนแก้ว (ผ่านได้)
– ยส.4035 แยก ทล. 2351- บ้านราชมุนี อ.ค้อวัง,มหาชนะชัย
– ยส.010 สะพานแสนสุข – ยโสธร อ.พนมไพร

ทั้งนี้ หน่วยงานในพื้นที่ได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และได้ติดตั้งป้ายเตือน ป้ายแนะนำเส้นทางเลี่ยง พร้อมนำเจ้าหน้าที่ เครื่องจักรเข้าดำเนินการบริเวณพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ เพื่อให้ประชาชนสามารถสัญจรได้ก่อน
รวมถึงจัดชุดลาดตระเวน เพื่อติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ปกติ

ประชาชนสามารถแจ้งเหตุอุทกภัยได้ที่สายด่วนกรมทางหลวงชนบท 1146 ตลอด 24 ชั่วโมง

Related Posts

Send this to a friend