WORLD

สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฮ่องกง เตือนชาวฮ่องกงนัดชุมนุม ปิดกั้นทางไปสนามบินพรุ่งนี้ ตั้งแต่ 7.00 น.

สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฮ่องกง แจ้งว่า ได้รับรายงานว่าอาจมีเหตุการณ์ชุมนุมประท้วงที่จะเกิดขึ้นในวันเสาร์ที่ 24 และวันอาทิตย์ที่ 25 สิงหาคม 2562 ดังนี้

วันเสาร์ที่ 24 ส.ค. 62 
1. มีข่าวรายงานว่ากลุ่มผู้ประท้วงจะออกมาชุมนุมเพื่อขัดขวางการเดินทางไปยังท่าอากาศยานนานาชาติฮ่องกง ตั้งแต่เวลา 07.00 น. เป็นต้นไป ในทุกเส้นทาง ได้แก่ รถบัส รถไฟMTR รถไฟAirport Express และอาจมีการกีดขวางเส้นทางคมนาคมเพื่อทำให้การจราจรติดขัดด้วยวิธีต่างๆ เพื่อขัดขวางการเดินทางไปท่าอากาศยานฯ ฮ่องกง สถานกงสุลใหญ่ฯ

ขอแนะนำให้ผู้ที่มีกำหนดการเดินทางโดยเครื่องบินในวันเสาร์ที่ 24 ส.ค. 62 พิจารณาเดินทางไปให้ถึงท่าอากาศยานฮ่องกง ก่อนเวลา 07.00 น. เพื่อหลีกเลี่ยงความไม่สะดวกในการเดินทาง โดยนอกจากทางรถยนต์และรถแท็กซี่แล้ว สามารถเดินทางโดย Airport Express ซึ่งเปิดให้บริการรถไฟเที่ยวแรกเวลา 05.50 น. หรือรถบัสโดยสารสายกลางคืน (Overnight Bus Services) [หมายเลข NA10/ NA11/ NA20/ NA21/ NA29/ NA31/ NA32/ NA33/ NA34/ NA40/ NA41/ NA47/ N11/ N21/ N21A/ N23/ N26/ N29/ N30/ N30P/ N30S/ N31/ N35/ N42/ N64]

2. การเดินประท้วงที่เขตเกาลูน ระหว่างเวลา 13.00 – 19.00 น. จาก Tsun Yip Street Playground ย่าน Kwun Tong ไปยังอาคาร Zero Carbon ย่าน Kowloon Bay (สถานะการขออนุญาตประท้วง – ตำรวจฮ่องกงอนุญาตคำขอ)

วันอาทิตย์ที่ 25 ส.ค. 62
1. การเดินประท้วงที่เขต Hong Kong Island เริ่มเวลา 14.00 น. จาก Edinburgh Place ย่าน Central ไปยังอาคารสำนักงานผู้บริหารสูงสุดฮ่องกง ย่าน Admiralty และต่อไปยังสำนักงานใหญ่ตำรวจฮ่องกง ย่าน Wan Chai (สถานะการขออนุญาตประท้วง – ตำรวจฮ่องกงอนุญาตคำขอ)

2. การเดินประท้วงที่เขต New Territories เริ่มเวลา 14.30 น. จากสถานีรถบัส Kwai Fong (South) ย่าน Kwai Fong ไปยัง Tsuen Wan Park ย่าน Tsuen Wan (สถานะการขออนุญาตประท้วง – อยู่ระหว่างการพิจารณาของตำรวจฮ่องกง)

ในการนี้ สถานกงสุลใหญ่ฯ ขอให้คนไทยในฮ่องกงและคนไทยที่จะเดินทางมาฮ่องกงในช่วงเวลาดังกล่าว โปรดหลีกเลี่ยงและระมัดระวังในการเดินทางมาในพื้นที่ชุมนุมประท้วงและพื้นที่ใกล้เคียง รวมทั้งเผื่อเวลาในการเดินทาง

พร้อมกันนี้ ยังขอความร่วมมือคนไทยที่อาศัยอยู่ในฮ่องกง และนักท่องเที่ยวไทยที่จะเดินทางมาฮ่องกง ลงทะเบียนคนไทยในต่างประเทศเพื่อเป็นข้อมูลติดต่อหากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน โดยสามารถลงทะเบียน online ได้ที่ www.consular.go.th/main/th/register  หรือทางเว็บไซต์ของสถานกงสุลใหญ่ฯ ที่ www.thai-consulate.org.hk หากต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วน สามารถประสานสถานกงสุลใหญ่ฯ ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉิน (+852) 6821-1545 หรือ (+852) 6821-1546 และ Call Center กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ (+66) 2-572-8442

Related Posts

Send this to a friend