Politics

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งพลเอกประยุทธ์

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ถ่ายภาพร่วมกับตัวแทน 18 พรรคการเมืองร่วมรัฐบาลภายหลัง พิธีรับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนที่ 29 เป็นสมัยที่ 2 ณ ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *