POLITICS

เรืองไกร เปิดรายชื่อ 21 ส.ว. ที่ถูกร้องถือหุ้นสื่อ

เมื่อวันที่ 24 มิ.ย.2562 นายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ อดีตสมาชิกวุฒิสภา ได้ยื่นคำร้องต่อ กกต.ให้ตรวจสอบ กรณีพบข้อมูลจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้าของสมาชิกวุฒิสภาจำนวน 21 รายที่อาจเข้าข่ายต้องสิ้นสุดสมาชิกภาพเพราะการเป็นเจ้าของหรือผู้ถือหุ้นในกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนใด ๆ อันเข้าลักษณะต้องห้ามตามความในรัฐธรรมนูญ มาตรา 111 (4) ประกอบมาตรา 108 (ข.) และมาตรา 98 (3) หรือไม่

นายเรืองไกร กล่าวว่า เมื่อพิจารณาตามคำสั่งศาลฎีกาที่ 8475/2561 และตามข่าวสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญที่ 10/2562 มีเหตุที่ต้องขอให้ กกต. รีบส่งศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยและขอให้ศาลสั่งให้ ส.ว. หยุดปฏิบัติหน้าที่ด้วยตามแนวทางที่ กกต. ใช้กับนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ มาแล้ว โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

1. นายวันชัย สอนศิริ สมาชิกวุฒิสภา

พบว่าตามหนังสือรับรองที่ออกโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้าที่ E10091220023018 เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2562 พบว่า บริษัท แคล นู ไฮเรอร์ จำกัด มีวัตถุประสงค์ข้อ 11 ระบุไว้ว่า “ประกอบกิจการบริการจัดเก็บ รวบรวม จัดทำ จัดพิมพ์และเผยแพร่สถิติข้อมูล ในทางเกษตรกรรม อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม การเงิน การตลาด รวมทั้งวิเคราะห์และประเมินผลในการดำเนินธุรกิจ ” ข้อ 28 ระบุไว้ว่า “บริการด้านวิทยุและโทรทัศน์สถานีวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์ และห้องส่ง ซึ่งดำเนินกิจการหลักเกี่ยวกับการผลิตรายการวิทยุและโทรทัศน์ทุกประเภท รายการบันเทิง รายการเพื่อส่งเสริมการศึกษา รายการข่าว กีฬา พยากรณ์อากาศ สัมภาษณ์บุคคล โดยเป็นรายการสดหรือบันทึกในสื่อต่าง ๆ เพื่อเผยแพร่และกระจายเสียง รวมถึงการขาย ให้เช่า เก็บรักษาเพื่อการกระจายเสียงหรือแพร่ภาพและการนำกลับมาแพร่ภาพซ้ำ” และในสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (แบบ บอจ.5) ของบริษัทดังกล่าว ณ วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2561 มีชื่อนายวันชัย สอนศิริ เป็นผู้ถือหุ้นอยู่ในลำดับที่ 1 จำนวน 4,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท เลขหมายของหุ้น 00001-040000 ลงวันที่ 20/05/2552 วันลงทะเบียนผู้ถือหุ้น วันที่ 20/05/2552 และในสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (แบบ บอจ.5) ของบริษัทดังกล่าวคัดจากสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562 มีชื่อนายภคพล นันทิวัฒ เป็นผู้ถือหุ้นอยู่ในลำดับที่ 1 จำนวน 9,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท เลขหมายของหุ้น 00001-09000 ลงวันที่ 17/4/2562 วันลงทะเบียนผู้ถือหุ้น วันที่ 17/4/2562 ดังนั้น จากพยานหลักฐานจึงปรากฏเหตุอันควรสงสัยว่า นายวันชัย สอนศิริ สมาชิกวุฒิสภา โอนหุ้นจำนวน 4,000 หุ้น ไปให้นายภคพล นันทิวัฒ เมื่อวันที่ 17/4/2562 นั้น เข้าข่ายเป็น ส.ว. ที่เข้าลักษณะต้องห้ามตามความในรัฐธรรมนูญ มาตรา 108 (ข.) (1)ประกอบมาตรา 98 (3) หรือไม่

2. ว่าที่ร้อยตรีวงศ์สยาม เพ็งพานิชภักดี สมาชิกวุฒิสภา

พบว่าตามหนังสือรับรองที่ออกโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้าที่ E10091220023021 เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2562 พบว่า บริษัท สมศรีพานิช จำกัด มีวัตถุประสงค์ข้อ 17 ระบุไว้ว่า “ประกอบกิจการค้า กระดาษ เครื่องเขียน แบบเรียน แบบพิมพ์ หนังสือ อุปกรณ์การเรียนการสอน อุปกรณ์การถ่ายภาพ และภาพยนตร์ เครื่องคำนวณ เครื่องพิมพ์ อุปกรณ์การพิมพ์ สิ่งพิมพ์ หนังสือพิมพ์ ตู้เก็บเอกสาร เครื่องใช้สำนักงาน เครื่องมือสื่อสาร คอมพิวเตอร์ รวมทั้งอุปกรณ์และอะไหล่ของสินค้าดังกล่าว” และในสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (แบบ บอจ.5) ของบริษัทดังกล่าว ณ วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2556 มีชื่อว่าที่ร้อยตรีวงศ์สยาม เพ็งพานิชภักดี เป็นผู้ถือหุ้นอยู่ในลำดับที่ 3 จำนวน 9,994 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท เลขหมายของหุ้น 3-9996 ลงวันที่ 1/9/42 วันลงทะเบียนผู้ถือหุ้น วันที่ 1/9/42 และว่าที่ร้อยตรีวงศ์สยาม เพ็งพานิชภักดี เป็นกรรมการของบริษัทด้วย ดังนั้น จากพยานหลักฐานจึงปรากฏเหตุอันควรสงสัยว่า ว่าที่ร้อยตรีวงศ์สยาม เพ็งพานิชภักดี สมาชิกวุฒิสภา เข้าข่ายเป็น ส.ว. ที่เข้าลักษณะต้องห้ามตามความในรัฐธรรมนูญ มาตรา 108 (ข.) (1)ประกอบมาตรา 98 (3) หรือไม่

3. นายระวี รุ่งเรือง สมาชิกวุฒิสภา 

พบว่าตามหนังสือรับรองที่ออกโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้าที่ E10091220023024 เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2562 พบว่า บริษัท ฟาร์มเมอร์ รีสอร์ท จำกัด มีวัตถุประสงค์ข้อ 10 ระบุไว้ว่า “ประกอบกิจการบริการจัดเก็บ รวบรวม จัดทำ จัดพิมพ์และเผยแพร่สถิติข้อมูลในทางเกษตรกรรม อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม การเงิน การตลาด รวมทั้งวิเคราะห์และประเมินผลในการดำเนินธุรกิจ ” และในสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (แบบ บอจ.5) ของบริษัทดังกล่าว ณ วันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2560 มีชื่อนายระวี รุ่งเรือง เป็นผู้ถือหุ้นอยู่ในลำดับที่ 3 จำนวน 3,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท ยังไม่ออกเลขหมายใบหุ้น และนายระวี รุ่งเรือง เป็นกรรมการของบริษัทด้วย ดังนั้น จากพยานหลักฐานจึงปรากฏเหตุอันควรสงสัยว่า นายระวี รุ่งเรือง สมาชิกวุฒิสภา เข้าข่ายเป็น ส.ว. ที่เข้าลักษณะต้องห้ามตามความในรัฐธรรมนูญ มาตรา 108 (ข.) (1)ประกอบมาตรา 98 (3) หรือไม่

4. นายยุทธนา ทัพเจริญ สมาชิกวุฒิสภา 

พบว่าตามหนังสือรับรองที่ออกโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้าที่ E10091220022271 เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2562 พบว่า บริษัท วิคเตอร์ โปรเฟสชั่นแนล จำกัด มีวัตถุประสงค์ข้อ 17 ระบุไว้ว่า “ประกอบกิจการค้า กระดาษ เครื่องเขียน แบบเรียน แบบพิมพ์ หนังสือ อุปกรณ์การเรียนการสอน อุปกรณ์การถ่ายภาพและภาพยนตร์ เครื่องคำนวณ เครื่องพิมพ์ อุปกรณ์การพิมพ์ สิ่งพิมพ์ หนังสือพิมพ์ ตู้เก็บเอกสาร เครื่องใช้สำนักงาน เครื่องมือสื่อสาร คอมพิวเตอร์ รวมทั้งอุปกรณ์และอะไหล่ของสินค้าดังกล่าว” ข้อ 34 ระบุไว้ว่า “ประกอบกิจการบริการจัดเก็บ รวบรวม จัดทำ จัดพิมพ์และเผยแพร่สถิติข้อมูล ในทางเกษตรกรรม อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม การเงิน การตลาด รวมทั้งวิเคราะห์และประเมินผลในการดำเนินธุรกิจ ”และในสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (แบบ บอจ.5) ของบริษัทดังกล่าว ณ วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562 มีชื่อนายยุทธนา ทัพเจริญ เป็นผู้ถือหุ้นอยู่ในลำดับที่ 1 จำนวน 2,300 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท เลขหมายของหุ้น 0001-2300 ลงวันที่ 31/05/2560 วันลงทะเบียนผู้ถือหุ้น วันที่ 31/01/2556 และนายยุทธนา ทัพเจริญ เป็นกรรมการของบริษัทด้วย ดังนั้น จากพยานหลักฐานจึงปรากฏเหตุอันควรสงสัยว่า นายยุทธนา ทัพเจริญ สมาชิกวุฒิสภา เข้าข่ายเป็น ส.ว. ที่เข้าลักษณะต้องห้ามตามความในรัฐธรรมนูญ มาตรา 108 (ข.) (1)ประกอบมาตรา 98 (3) หรือไม่

5.พลอากาศเอก มนัส รูปขจร สมาชิกวุฒิสภา 

พบว่าตามหนังสือรับรองที่ออกโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้าที่ E10091220022256 เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2562 พบว่า บริษัท พลังร่วม 18 จำกัด มีวัตถุประสงค์ข้อ 17 ระบุไว้ว่า “ประกอบกิจการค้า กระดาษ เครื่องเขียน แบบเรียน แบบพิมพ์ หนังสือ อุปกรณ์การเรียนการสอน อุปกรณ์การถ่ายภาพและภาพยนตร์ เครื่องคำนวณ เครื่องพิมพ์ อุปกรณ์การพิมพ์ สิ่งพิมพ์ หนังสือพิมพ์ ตู้เก็บเอกสาร เครื่องใช้สำนักงาน เครื่องมือสื่อสาร คอมพิวเตอร์ รวมทั้งอุปกรณ์และอะไหล่ของสินค้าดังกล่าว” และในสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (แบบ บอจ.5) ของบริษัทดังกล่าว ณ วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562 มีชื่อนายมนัส รูปขจร เป็นผู้ถือหุ้นอยู่ในลำดับที่ 1 จำนวน 70,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท เลขหมายของหุ้น 000001-070000 ลงวันที่ 03/08/2560 วันลงทะเบียนผู้ถือหุ้น วันที่ 03/08/2560 ดังนั้น จากพยานหลักฐานจึงปรากฏเหตุอันควรสงสัยว่า พลอากาศเอก มนัส รูปขจร สมาชิกวุฒิสภา เข้าข่ายเป็น ส.ว. ที่เข้าลักษณะต้องห้ามตามความในรัฐธรรมนูญ มาตรา 108 (ข.) (1)ประกอบมาตรา 98 (3) หรือไม่

6.นางสาวภัทรา วราวิตร สมาชิกวุฒิสภา

พบว่าตามหนังสือรับรองที่ออกโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้าที่ E10091220022256 เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2562 พบว่า บริษัท กาฬสินธุ์ โอทอป อินเตอร์เทรดเดอร์ จำกัด มีวัตถุประสงค์ข้อ 17 ระบุไว้ว่า “ประกอบกิจการค้า กระดาษ เครื่องเขียน แบบเรียน แบบพิมพ์ หนังสือ อุปกรณ์การเรียนการสอน อุปกรณ์การถ่ายภาพและภาพยนตร์ เครื่องคำนวณ เครื่องพิมพ์ อุปกรณ์การพิมพ์ สิ่งพิมพ์ หนังสือพิมพ์ ตู้เก็บเอกสาร เครื่องใช้สำนักงาน เครื่องมือสื่อสาร คอมพิวเตอร์ รวมทั้งอุปกรณ์และอะไหล่ของสินค้าดังกล่าว” และในสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (แบบ บอจ.5) ของบริษัทดังกล่าว ณ วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562 มีชื่อนางสาวภัทรา วราวิตร เป็นผู้ถือหุ้นอยู่ในลำดับที่ 1 จำนวน 1,100 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท เลขหมายของหุ้น 1-1100 ลงวันที่ 19/04/2560 วันลงทะเบียนผู้ถือหุ้น วันที่ 19/04/2560 ดังนั้น จากพยานหลักฐานจึงปรากฏเหตุอันควรสงสัยว่า นางสาวภัทรา วราวิตร  สมาชิกวุฒิสภา เข้าข่ายเป็น ส.ว. ที่เข้าลักษณะต้องห้ามตามความในรัฐธรรมนูญ มาตรา 108 (ข.) (1)ประกอบมาตรา 98 (3) หรือไม่

7. พลเอก ไพโรจน์ พานิชสมัย สมาชิกวุฒิสภา 

พบว่าตามหนังสือรับรองที่ออกโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้าที่ E10091220022249 เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2562 พบว่า บริษัท ทุ่งท่าลาด จำกัด มีวัตถุประสงค์ข้อ 17 ระบุไว้ว่า “ประกอบกิจการค้า กระดาษ เครื่องเขียน แบบเรียน แบบพิมพ์ หนังสือ อุปกรณ์การเรียนการสอน อุปกรณ์การถ่ายภาพและภาพยนตร์ เครื่องคำนวณ เครื่องพิมพ์ อุปกรณ์การพิมพ์ สิ่งพิมพ์ หนังสือพิมพ์ ตู้เก็บเอกสาร เครื่องใช้สำนักงาน เครื่องมือสื่อสาร คอมพิวเตอร์ รวมทั้งอุปกรณ์และอะไหล่ของสินค้าดังกล่าว” ข้อ 36 ระบุไว้ว่า “ประกอบกิจการบริการจัดเก็บ รวบรวม จัดทำ จัดพิมพ์และเผยแพร่สถิติข้อมูลในทางเกษตรกรรม อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม การเงิน การตลาด รวมทั้งวิเคราะห์และประเมินผลในการดำเนินธุรกิจ ”และในสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (แบบ บอจ.5) ของบริษัทดังกล่าว ณ วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562 มีชื่อนายไพโรจน์ พานิชสมัย เป็นผู้ถือหุ้นอยู่ในลำดับที่ 1 จำนวน 501 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท เลขหมายของหุ้น 0001-0501 ลงวันที่ 19/04/2554 วันลงทะเบียนผู้ถือหุ้น วันที่ 19/04/2554 และพลเอก ไพโรจน์ พานิชสมัย เป็นกรรมการของบริษัทด้วย ดังนั้น จากพยานหลักฐานจึงปรากฏเหตุอันควรสงสัยว่า พลเอก ไพโรจน์ พานิชสมัย สมาชิกวุฒิสภา เข้าข่ายเป็น ส.ว. ที่เข้าลักษณะต้องห้ามตามความในรัฐธรรมนูญ มาตรา 108 (ข.) (1)ประกอบมาตรา 98 (3) หรือไม่

8. พลตำรวจโท พิสัณห์ จุลดิลก สมาชิกวุฒิสภา 

พบว่าตามหนังสือรับรองที่ออกโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้าที่ E10091220022244 เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2562 พบว่า บริษัท กีฬา สุราษฎร์ธานี จำกัด มีวัตถุประสงค์ข้อ 17 ระบุไว้ว่า “ประกอบกิจการค้า กระดาษ เครื่องเขียน แบบเรียน แบบพิมพ์ หนังสือ อุปกรณ์การเรียนการสอน อุปกรณ์การถ่ายภาพและภาพยนตร์ เครื่องคำนวณ เครื่องพิมพ์ อุปกรณ์การพิมพ์ สิ่งพิมพ์ หนังสือพิมพ์ ตู้เก็บเอกสาร เครื่องใช้สำนักงาน เครื่องมือสื่อสาร คอมพิวเตอร์ รวมทั้งอุปกรณ์และอะไหล่ของสินค้าดังกล่าว” และในสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (แบบ บอจ.5) ของบริษัทดังกล่าว ณ วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562 มีชื่อนายพิสัณห์ จุลดิลก เป็นผู้ถือหุ้นอยู่ในลำดับที่ 2 จำนวน 4,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท เลขหมายของหุ้น 42001-46000 ลงวันที่ 17/03/2554 วันลงทะเบียนผู้ถือหุ้น วันที่ 17/03/2554 และพลตำรวจตรีพิสัณห์ จุลดิลก เป็นกรรมการของบริษัทด้วย ดังนั้น จากพยานหลักฐานจึงปรากฏเหตุอันควรสงสัยว่า พลตำรวจโท พิสัณห์ จุลดิลก สมาชิกวุฒิสภา เข้าข่ายเป็น ส.ว. ที่เข้าลักษณะต้องห้ามตามความในรัฐธรรมนูญ มาตรา 108 (ข.) (1)ประกอบมาตรา 98 (3) หรือไม่

9. นางพิกุลแก้ว ไกรฤกษ์ สมาชิกวุฒิสภา 

พบว่าตามหนังสือรับรองที่ออกโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้าที่ E10091220022240 เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2562 พบว่า บริษัท พี แอนด์ อาร์ อิงค์ จำกัด มีวัตถุประสงค์ข้อ 11 ระบุไว้ว่า “ประกอบกิจการบริการจัดเก็บ รวบรวม จัดทำ จัดพิมพ์และเผยแพร่สถิติข้อมูลในทางเกษตรกรรม อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม การเงิน การตลาด รวมทั้งวิเคราะห์และประเมินผลในการดำเนินธุรกิจ ”และในสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (แบบ บอจ.5) ของบริษัทดังกล่าว ณ วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562 มีชื่อนางสาวพิกุลแก้ว ไกรฤกษ์ เป็นผู้ถือหุ้นอยู่ในลำดับที่ 1 จำนวน 99,700 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 2.50 บาท เลขหมายของหุ้น 1-99,700 ลงวันที่ 21/11/2561 วันลงทะเบียนผู้ถือหุ้น วันที่ 21/11/2561 และนางสาวพิกุลแก้ว ไกรฤกษ์ เป็นกรรมการของบริษัทด้วย ดังนั้น จากพยานหลักฐานจึงปรากฏเหตุอันควรสงสัยว่า นางพิกุลแก้ว ไกรฤกษ์ สมาชิกวุฒิสภา เข้าข่ายเป็น ส.ว. ที่เข้าลักษณะต้องห้ามตามความในรัฐธรรมนูญ มาตรา 108 (ข.) (1)ประกอบมาตรา 98 (3) หรือไม่

10. นางประยูร เหล่าสายเชื้อ สมาชิกวุฒิสภา 

พบว่าตามหนังสือรับรองที่ออกโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้าที่ E10091220022207 เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2562 พบว่า บริษัท ดีจริงมอเตอร์ จำกัด มีวัตถุประสงค์ข้อ 13 ระบุไว้ว่า “ประกอบกิจการค้า กระดาษ เครื่องเขียน แบบเรียน แบบพิมพ์ หนังสือ อุปกรณ์การเรียน เครื่องคำนวณ เครื่องพิมพ์อุปกรณ์การพิมพ์ สิ่งพิมพ์ หนังสือพิมพ์ ตู้เก็บเอกสาร และเครื่องใช้สำนักงานทุกชนิด” ข้อ 19 ระบุไว้ว่า “ประกอบกิจการ โรงพิมพ์ รับพิมพ์หนังสือ พิมพ์หนังสือจำหน่าย และออกหนังสือพิมพ์” ข้อ 37 ระบุไว้ว่า “ประกอบกิจการบริการจัดเก็บ รวบรวม จัดทำ จัดพิมพ์และเผยแพร่สถิติ ข้อมูล ในทางเกษตรกรรม อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม การเงิน การตลาด รวมทั้งวิเคราะห์และประเมินผลในการดำเนินธุรกิจ ”และในสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (แบบ บอจ.5) ของบริษัทดังกล่าว ณ วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2561 มีชื่อนางประยูร เหล่าสายเชื้อ เป็นผู้ถือหุ้นอยู่ในลำดับที่ 5 จำนวน 100 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1,000 บาท เลขหมายของหุ้น 49801-49900 ลงวันที่ 03/11/59 วันลงทะเบียนผู้ถือหุ้น วันที่ 03/11/59 และในสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (แบบ บอจ.5) ของบริษัทดังกล่าว ณ วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562 มีชื่อนายสุรชัย เหล่าสายเชื้อ เป็นผู้ถือหุ้นอยู่ในลำดับที่ 4 จำนวน 200 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1,000 บาท เลขหมายของหุ้น 49701-49900 ลงวันที่ 03/11/59 วันลงทะเบียนผู้ถือหุ้น วันที่ 03/11/59 ดังนั้น จากพยานหลักฐานจึงปรากฏเหตุอันควรสงสัยว่า นางประยูร เหล่าสายเชื้อ สมาชิกวุฒิสภา โอนหุ้นจำนวน 100 หุ้น ไปให้นายสุรชัย เหล่าสายเชื้อ จริงหรือไม่ เพราะการระบุว่า นายสุรชัย เหล่าสายเชื้อ เป็นผู้ถือหุ้นจำนวน 100 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1,000 บาท เลขหมายของหุ้น 49801-49900 ลงวันที่ 03/11/59 ซึ่งเคยเป็นของนางประยูร เหล่าสายเชื้อ ตามสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (แบบ บอจ.5) ของบริษัทดังกล่าว ณ วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2561 นั้น ย่อมเป็นข้อเท็จจริงที่ขัดแย้งกันเอง ดังนั้น จากพยานหลักฐานจึงปรากฏเหตุอันควรสงสัยว่า นางประยูร เหล่าสายเชื้อ สมาชิกวุฒิสภา เข้าข่ายเป็น ส.ว. ที่เข้าลักษณะต้องห้ามตามความในรัฐธรรมนูญ มาตรา 108 (ข.) (1)ประกอบมาตรา 98 (3) หรือไม่

11. นางเบญจรัตน์ จริยธาราสิทธิ์ สมาชิกวุฒิสภา 

พบว่าตามหนังสือรับรองที่ออกโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้าที่ E10091220022201 เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2562 พบว่า บริษัท ศรีสุพรรณการแร่ จำกัด มีวัตถุประสงค์ข้อ 13 ระบุไว้ว่า “ประกอบกิจการค้า กระดาษ เครื่องเขียน แบบเรียน แบบพิมพ์ หนังสือ อุปกรณ์การเรียน เครื่องคำนวณ เครื่องพิมพ์อุปกรณ์การพิมพ์ สิ่งพิมพ์ หนังสือพิมพ์ ตู้เก็บเอกสาร และเครื่องใช้สำนักงานทุกชนิด” ข้อ 19 ระบุไว้ว่า “ประกอบกิจการ โรงพิมพ์ รับพิมพ์หนังสือ พิมพ์หนังสือจำหน่าย และออกหนังสือพิมพ์” ข้อ 37 ระบุไว้ว่า “ประกอบกิจการบริการจัดเก็บ รวบรวม จัดทำ จัดพิมพ์และเผยแพร่สถิติ ข้อมูล ในทางเกษตรกรรม อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม การเงิน การตลาด รวมทั้งวิเคราะห์และประเมินผลในการดำเนินธุรกิจ ”และในสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (แบบ บอจ.5) ของบริษัทดังกล่าว ณ วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2561 มีชื่อนางเบญจรัตน์ จริยธาราสิทธิ์ เป็นผู้ถือหุ้นอยู่ในลำดับที่ 1 จำนวน 134,999 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท เลขหมายของหุ้น 000001-134999 ลงวันที่ 01/07/2551 วันลงทะเบียนผู้ถือหุ้น วันที่ 01/07/2551 กับมีชื่อนายภัคคุณก้าว จริยธาราสิทธิ์ เป็นผู้ถือหุ้นอยู่ในลำดับที่ 2 จำนวน 315,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท เลขหมายของหุ้น 135000-449999 ลงวันที่ 01/07/2551 วันลงทะเบียนผู้ถือหุ้น วันที่ 01/07/2551 และในสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (แบบ บอจ.5) ของบริษัทดังกล่าว ณ วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562 มีชื่อนายภัคคุณก้าว จริยธาราสิทธิ์ เป็นผู้ถือหุ้นอยู่ในลำดับที่ 1 จำนวน 315,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท เลขหมายของหุ้น 000001-315000 ลงวันที่ 04/12/2561 วันลงทะเบียนผู้ถือหุ้น วันที่ 04/12/2561 กับมีชื่อน.ส.ภัทธีรา จริยธาราสิทธิ์ เป็นผู้ถือหุ้นอยู่ในลำดับที่ 2 จำนวน 134,999 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท เลขหมายของหุ้น 315001-449999 ลงวันที่ 04/12/2561 วันลงทะเบียนผู้ถือหุ้น วันที่ 04/12/2561 ดังนั้น จากพยานหลักฐานจึงปรากฏเหตุอันควรสงสัยว่า นางเบญจรัตน์ จริยธาราสิทธิ์ สมาชิกวุฒิสภา โอนหุ้นจำนวน 134,999 หุ้น ไปให้น.ส.ภัทธีรา จริยธาราสิทธิ์ จริงหรือไม่ เพราะเลขหมายใบหุ้นมีการสลับกันไปมากับนายภัคคุณก้าว จริยธาราสิทธิ์ ด้วยนั้น ย่อมอาจเป็นข้อเท็จจริงที่ขัดแย้งกันเอง ดังนั้น จากพยานหลักฐานจึงปรากฏเหตุอันควรสงสัยว่า นางเบญจรัตน์ จริยธาราสิทธิ์ สมาชิกวุฒิสภา เข้าข่ายเป็น ส.ว. ที่เข้าลักษณะต้องห้ามตามความในรัฐธรรมนูญ มาตรา 108 (ข.) (1)ประกอบมาตรา 98 (3) หรือไม่

12. นายบรรชา พงศ์อายุกูล สมาชิกวุฒิสภา 

พบว่าตามหนังสือรับรองที่ออกโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้าที่ E10091220022134 เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2562 พบว่า บริษัท พงศ์อายุกูลและบุตร จำกัด มีวัตถุประสงค์ข้อ 30 ระบุไว้ว่า “ประกอบกิจการบริการจัดเก็บ รวบรวม จัดทำ จัดพิมพ์และเผยแพร่สถิติ ข้อมูล ในทางเกษตรกรรม อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม การเงิน การตลาด รวมทั้งวิเคราะห์และประเมินผลในการดำเนินธุรกิจ ”และในสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (แบบ บอจ.5) ของบริษัทดังกล่าว ณ วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2561 มีชื่อนายบรรชา พงศ์อายุกูล เป็นผู้ถือหุ้นอยู่ในลำดับที่ 1 จำนวน 99,400 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท เลขหมายของหุ้น 000001-994000 ลงวันที่ 21/04/2544 วันลงทะเบียนผู้ถือหุ้น วันที่ 21/04/2544 กับจำนวน 200,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท เลขหมายของหุ้น 100001-300000 ลงวันที่ 24/12/2545 วันลงทะเบียนผู้ถือหุ้น วันที่ 24/12/2545 และในสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (แบบ บอจ.5) ของบริษัทดังกล่าว ณ วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562 มีชื่อนายเก้า พงศ์อายุกูล เป็นผู้ถือหุ้นอยู่ในลำดับที่ 1 จำนวน 200,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท เลขหมายของหุ้น 100001-300000 ลงวันที่ 08/04/2562 วันลงทะเบียนผู้ถือหุ้น วันที่ 08/04/2502 กับมีชื่อน.ส.ผ่องศรี  พงศ์อายุกูล  เป็นผู้ถือหุ้นอยู่ในลำดับที่ 3 จำนวน 99,400 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท เลขหมายของหุ้น 000001-099400 ลงวันที่ 08/04/2562 วันลงทะเบียนผู้ถือหุ้น วันที่ 08/04/2502 ดังนั้น จากพยานหลักฐานจึงปรากฏเหตุอันควรสงสัยว่า นายบรรชา พงศ์อายุกูล สมาชิกวุฒิสภา โอนหุ้นจำนวน 299,400 หุ้น ไปให้บุคคลทั้งสองเมื่อวันที่ 08/04/2562 จริงหรือไม่ ดังนั้น จากพยานหลักฐานจึงปรากฏเหตุอันควรสงสัยว่า นายบรรชา พงศ์อายุกูล สมาชิกวุฒิสภา เข้าข่ายเป็น ส.ว. ที่เข้าลักษณะต้องห้ามตามความในรัฐธรรมนูญ มาตรา 108 (ข.) (1)ประกอบมาตรา 98 (3) หรือไม่

13. นายนิอาแซ ซีอุเซ็ง สมาชิกวุฒิสภา 

พบว่าตามหนังสือรับรองที่ออกโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้าที่ E10091220022135 เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2562 พบว่า บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีนราธิวาส (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด มีวัตถุประสงค์ข้อ 13 ระบุไว้ว่า “ประกอบกิจการค้ากระดาษ เครื่องเขียน แบบเรียน แบบพิมพ์ หนังสือ อุปกรณ์การเรียน เครื่องคำนวณ เครื่องพิมพ์อุปกรณ์การพิมพ์ สิ่งพิมพ์ หนังสือพิมพ์ ตู้เก็บเอกสาร และเครื่องใช้สำนักงานทุกชนิด” ข้อ 19 ระบุไว้ว่า “ประกอบกิจการโรงพิมพ์ รับพิมพ์หนังสือ พิมพ์หนังสือจำหน่าย และออกหนังสือพิมพ์” ข้อ 36 ระบุไว้ว่า “ประกอบกิจการบริการจัดเก็บ รวบรวม จัดทำ จัดพิมพ์และเผยแพร่สถิติ ข้อมูลในทางเกษตรกรรม อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม การเงิน การตลาด รวมทั้งวิเคราะห์และประเมินผลในการดำเนินธุรกิจ ”และในสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (แบบ บอจ.5) ของบริษัทดังกล่าว ณ วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 มีชื่อนายนิอาแซ ซีอุเซ็ง เป็นผู้ถือหุ้นอยู่ในลำดับที่ 11 จำนวน 270 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1,000 บาท เลขหมายของหุ้น 3376-3645 ลงวันที่ 09/11/2559 วันลงทะเบียนผู้ถือหุ้น วันที่ 09/11/2559 และนายนิอาแซ ซีอุเซ็ง เป็นกรรมการของบริษัทด้วย ดังนั้น จากพยานหลักฐานจึงปรากฏเหตุอันควรสงสัยว่า นายนิอาแซ ซีอุเซ็ง สมาชิกวุฒิสภา เข้าข่ายเป็น ส.ว. ที่เข้าลักษณะต้องห้ามตามความในรัฐธรรมนูญ มาตรา 108 (ข.) (1)ประกอบมาตรา 98 (3) หรือไม่

14. นางสาวดาวน้อย สุทธินิภาพันธ์ สมาชิกวุฒิสภา 

พบว่าตามหนังสือรับรองที่ออกโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้าที่ E10091220022136 เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2562 พบว่า บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีนราธิวาส (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด มีวัตถุประสงค์ข้อ 17 ระบุไว้ว่า “ประกอบกิจการค้า กระดาษ เครื่องเขียน แบบเรียน แบบพิมพ์ หนังสือ อุปกรณ์การเรียนการสอน อุปกรณ์การถ่ายภาพและภาพยนตร์ เครื่องคำนวณ เครื่องพิมพ์ อุปกรณ์การพิมพ์ สิ่งพิมพ์ หนังสือพิมพ์ ตู้เก็บเอกสาร เครื่องใช้สำนักงาน เครื่องมือสื่อสาร คอมพิวเตอร์ รวมทั้งอุปกรณ์และอะไหล่ของสินค้าดังกล่าว” และในสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (แบบ บอจ.5) ของบริษัทดังกล่าว ณ วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562 มีชื่อนางสาวดาวน้อย สุทธินิภาพันธ์ เป็นผู้ถือหุ้นอยู่ในลำดับที่ 1 จำนวน 5,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 25 บาท ยังไม่ได้ออกใบหุ้น และนางสาวดาวน้อย สุทธินิภาพันธ์  เป็นกรรมการของบริษัทด้วย ดังนั้น จากพยานหลักฐานจึงปรากฏเหตุอันควรสงสัยว่า นางสาวดาวน้อย สุทธินิภาพันธ์ สมาชิกวุฒิสภา เข้าข่ายเป็น ส.ว. ที่เข้าลักษณะต้องห้ามตามความในรัฐธรรมนูญ มาตรา 108 (ข.) (1)ประกอบมาตรา 98 (3) หรือไม่

15. พลเรือเอก ฐนิธ กิตติอำพน สมาชิกวุฒิสภา 

พบว่าตามหนังสือรับรองที่ออกโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้าที่ E10091220022146 เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2562 พบว่า บริษัท นลวิตา จำกัด มีวัตถุประสงค์ข้อ 11 ระบุไว้ว่า “ประกอบกิจการบริการจัดเก็บ รวบรวม จัดทำ จัดพิมพ์และเผยแพร่สถิติ ข้อมูลในทางเกษตรกรรม อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม การเงิน การตลาด รวมทั้งวิเคราะห์และประเมินผลในการดำเนินธุรกิจ ”และในสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (แบบ บอจ.5) ของบริษัทดังกล่าว ณ วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562 มีชื่อพลเรือเอก ฐนิธ กิตติอำพน เป็นผู้ถือหุ้นอยู่ในลำดับที่ 1 จำนวน 400 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 250 บาท เลขหมายของหุ้น 0001-0400 ลงวันที่ 20/04/2554 วันลงทะเบียนผู้ถือหุ้น วันที่ 20/04/2554 ดังนั้น จากพยานหลักฐานจึงปรากฏเหตุอันควรสงสัยว่า พลเรือเอก ฐนิธ กิตติอำพน สมาชิกวุฒิสภา เข้าข่ายเป็น ส.ว. ที่เข้าลักษณะต้องห้ามตามความในรัฐธรรมนูญ มาตรา 108 (ข.) (1)ประกอบมาตรา 98 (3) หรือไม่

16. นายซากีย์ พิทักษ์คุมพล สมาชิกวุฒิสภา 

พบว่าตามหนังสือรับรองที่ออกโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้าที่ E10091220022145 เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2562 พบว่า ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดีเคพี โลจิสติกส์ มีวัตถุประสงค์ข้อ 13 ระบุไว้ว่า “ประกอบกิจการค้ากระดาษ เครื่องเขียน แบบเรียน แบบพิมพ์ หนังสือ อุปกรณ์การเรียน เครื่องคำนวณ เครื่องพิมพ์ อุปกรณ์การพิมพ์ สิ่งพิมพ์ หนังสือพิมพ์ ตู้เก็บเอกสารและเครื่องใช้สำนักงานทุกชนิด” ข้อ 11 ระบุไว้ว่า “ประกอบกิจการบริการจัดเก็บ รวบรวม จัดทำ จัดพิมพ์และเผยแพร่สถิติ ข้อมูลในทางเกษตรกรรม อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม การเงิน การตลาด รวมทั้งวิเคราะห์และประเมินผลในการดำเนินธุรกิจ ” ข้อ 19 ระบุไว้ว่า “ประกอบกิจการโรงพิมพ์ รับพิมพ์หนังสือ พิมพ์หนังสือจำหน่าย และออกหนังสือพิมพ์” ข้อ 35 ระบุไว้ว่า “ประกอบกิจการบริการจัดเก็บ รวบรวม จัดทำ จัดพิมพ์และเผยแพร่สถิติ ข้อมูลในทางเกษตรกรรม อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม การเงิน การตลาด รวมทั้งวิเคราะห์และประเมินผลในการดำเนินธุรกิจ ” โดยนายซากีย์ พิทักษ์คุมพล  เป็นหุ้นส่วนลงหุ้นด้วยเงิน 1,400,000 บาท ดังนั้น จากพยานหลักฐานจึงปรากฏเหตุอันควรสงสัยว่า นายซากีย์ พิทักษ์คุมพล สมาชิกวุฒิสภา เข้าข่ายเป็น ส.ว. ที่เข้าลักษณะต้องห้ามตามความในรัฐธรรมนูญ มาตรา 108 (ข.) (1)ประกอบมาตรา 98 (3) หรือไม่

17. ว่าที่ร้อยตรีเชิดศักดิ์ จำปาเทศ สมาชิกวุฒิสภา 

พบว่าตามหนังสือรับรองที่ออกโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้าที่ E10091220022143 เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2562 พบว่า ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณัฏฐ์ แอนด์ พิรพัฒน์ มีวัตถุประสงค์ข้อ 17 ระบุไว้ว่า “ประกอบกิจการค้า กระดาษ เครื่องเขียน แบบเรียน แบบพิมพ์ หนังสือ อุปกรณ์การเรียนการสอน อุปกรณ์การถ่ายภาพและภาพยนตร์ เครื่องคำนวณ เครื่องพิมพ์ อุปกรณ์การพิมพ์ สิ่งพิมพ์ หนังสือพิมพ์ ตู้เก็บเอกสาร เครื่องใช้สำนักงาน เครื่องมือสื่อสาร คอมพิวเตอร์ รวมทั้งอุปกรณ์และอะไหล่ของสินค้าดังกล่าว” โดยว่าที่ร้อยตรีเชิดศักดิ์ จำปาเทศ  เป็นหุ้นส่วนลงหุ้นด้วยเงิน 50,000 บาท ดังนั้น จากพยานหลักฐานจึงปรากฏเหตุอันควรสงสัยว่า ว่าที่ร้อยตรีเชิดศักดิ์ จำปาเทศ  สมาชิกวุฒิสภา เข้าข่ายเป็น ส.ว. ที่เข้าลักษณะต้องห้ามตามความในรัฐธรรมนูญ มาตรา 108 (ข.) (1)ประกอบมาตรา 98 (3) หรือไม่

18. นายเฉลียว เกาะแก้ว สมาชิกวุฒิสภา 

พบว่าตามหนังสือรับรองที่ออกโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้าที่ E10091220022149 เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2562 พบว่า บริษัท ไตรหิรัญ 2555 จำกัด มีวัตถุประสงค์ข้อ 17 ระบุไว้ว่า “ประกอบกิจการค้า กระดาษ เครื่องเขียน แบบเรียน แบบพิมพ์ หนังสือ อุปกรณ์การเรียนการสอน อุปกรณ์การถ่ายภาพและภาพยนตร์ เครื่องคำนวณ เครื่องพิมพ์ อุปกรณ์การพิมพ์ สิ่งพิมพ์ หนังสือพิมพ์ ตู้เก็บเอกสาร เครื่องใช้สำนักงาน เครื่องมือสื่อสาร คอมพิวเตอร์ รวมทั้งอุปกรณ์และอะไหล่ของสินค้าดังกล่าว” ข้อ 25 ระบุไว้ว่า “ประกอบกิจการโรงพิมพ์ รับพิมพ์หนังสือ พิมพ์หนังสือจำหน่าย และออกหนังสือพิมพ์” ข้อ 42 ระบุไว้ว่า “ประกอบกิจการบริการจัดเก็บ รวบรวม จัดทำ จัดพิมพ์และเผยแพร่สถิติ ข้อมูลในทางเกษตรกรรม อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม การเงิน การตลาด รวมทั้งวิเคราะห์และประเมินผลในการดำเนินธุรกิจ ”และในสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (แบบ บอจ.5) ของบริษัทดังกล่าว ณ วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562 มีชื่อนายเฉลียว เกาะแก้ว  เป็นผู้ถือหุ้นอยู่ในลำดับที่ 2 จำนวน 1,102,500 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท เลขหมายของหุ้น 817001-1633500 ลงวันที่ 04/09/2555 วันลงทะเบียนผู้ถือหุ้น วันที่ 17/11/2558 กับเลขหมายของหุ้น 245001-531000 ลงวันที่ 04/09/2555 วันลงทะเบียนผู้ถือหุ้น วันที่ 17/11/2558 และนายเฉลียว เกาะแก้ว เป็นกรรมการของบริษัทด้วย ดังนั้น จากพยานหลักฐานจึงปรากฏเหตุอันควรสงสัยว่า นายเฉลียว เกาะแก้ว สมาชิกวุฒิสภา เข้าข่ายเป็น ส.ว. ที่เข้าลักษณะต้องห้ามตามความในรัฐธรรมนูญ มาตรา 108 (ข.) (1)ประกอบมาตรา 98 (3) หรือไม่

19. นายกูรดิสถ์ จันทร์ศรีชวาลา สมาชิกวุฒิสภา 

พบว่าตามหนังสือรับรองที่ออกโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้าที่ E10091220022070 เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2562 พบว่า บริษัท แอล.ดี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด มีวัตถุประสงค์ข้อ 13 ระบุไว้ว่า “ประกอบกิจการค้ากระดาษ เครื่องเขียน แบบเรียน แบบพิมพ์ หนังสือ อุปกรณ์การเรียน เครื่องคำนวณ เครื่องพิมพ์ อุปกรณ์การพิมพ์ สิ่งพิมพ์ หนังสือพิมพ์ ตู้เก็บเอกสารและเครื่องใช้สำนักงานทุกชนิด” ข้อ 19 ระบุไว้ว่า “ประกอบกิจการโรงพิมพ์ รับพิมพ์หนังสือ พิมพ์หนังสือจำหน่าย และออกหนังสือพิมพ์” ข้อ 37 ระบุไว้ว่า “ประกอบกิจการบริการจัดเก็บ รวบรวม จัดทำ จัดพิมพ์และเผยแพร่สถิติ ข้อมูลในทางเกษตรกรรม อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม การเงิน การตลาด รวมทั้งวิเคราะห์และประเมินผลในการดำเนินธุรกิจ ”และในสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (แบบ บอจ.5) ของบริษัทดังกล่าว ณ วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562 มีชื่อนายกูรดิสถ์ จันทร์ศรีชวาลา  เป็นผู้ถือหุ้นอยู่ในลำดับที่ 3 จำนวน 20 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท เลขหมายของหุ้น 09491-09500 ลงวันที่ 19/06/2552 วันลงทะเบียนผู้ถือหุ้น วันที่ 19/06/2552 กับเลขหมายของหุ้น 09991-10000 ลงวันที่ 15/06/2559 วันลงทะเบียนผู้ถือหุ้น วันที่ 15/06/2559 และในสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (แบบ บอจ.5) ของบริษัทดังกล่าว ณ คัดจากสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2562 มีชื่อนายณัฐคม สุขสาคร เป็นผู้ถือหุ้นอยู่ในลำดับที่ 3 จำนวน 20 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท เลขหมายของหุ้น 09491-09500 ลงวันที่ 21/05/2562 วันลงทะเบียนผู้ถือหุ้น วันที่ 21/05/2562 กับเลขหมายของหุ้น 09991-10000 ลงวันที่ 21/05/2562 วันลงทะเบียนผู้ถือหุ้น วันที่ 21/05/2562 ดังนั้น จากพยานหลักฐานจึงปรากฏเหตุอันควรสงสัยว่า นายกูรดิสถ์ จันทร์ศรีชวาลา สมาชิกวุฒิสภา เข้าข่ายเป็น ส.ว. ที่เข้าลักษณะต้องห้ามตามความในรัฐธรรมนูญ มาตรา 108 (ข.) (1)ประกอบมาตรา 98 (3) หรือไม่

20. นายกำพล เลิศเกียรติดำรงค์ สมาชิกวุฒิสภา

พบว่าตามหนังสือรับรองที่ออกโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้าที่ E10091220022067 เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2562 พบว่า บริษัท ไฮเทค เกลซเซอร์ จำกัด มีวัตถุประสงค์ข้อ 13 ระบุไว้ว่า “ประกอบกิจการค้ากระดาษ เครื่องเขียน แบบเรียน แบบพิมพ์ หนังสือ อุปกรณ์การเรียน เครื่องคำนวณ เครื่องพิมพ์ อุปกรณ์การพิมพ์ สิ่งพิมพ์ หนังสือพิมพ์ ตู้เก็บเอกสารและเครื่องใช้สำนักงานทุกชนิด” ข้อ 19 ระบุไว้ว่า “ประกอบกิจการโรงพิมพ์ รับพิมพ์หนังสือ พิมพ์หนังสือจำหน่าย และออกหนังสือพิมพ์” ข้อ 37 ระบุไว้ว่า “ประกอบกิจการบริการจัดเก็บ รวบรวม จัดทำ จัดพิมพ์และเผยแพร่สถิติ ข้อมูลในทางเกษตรกรรม อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม การเงิน การตลาด รวมทั้งวิเคราะห์และประเมินผลในการดำเนินธุรกิจ ”และในสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (แบบ บอจ.5) ของบริษัทดังกล่าว ณ วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562 มีชื่อนายกำพล เลิศเกียรติดำรงค์  เป็นผู้ถือหุ้นอยู่ในลำดับที่ 1 จำนวน 27,499 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท เลขหมายของหุ้น 00001-27499 ลงวันที่ 21/08/2555 วันลงทะเบียนผู้ถือหุ้น วันที่ 21/08/2555 ดังนั้น จากพยานหลักฐานจึงปรากฏเหตุอันควรสงสัยว่า นายกำพล เลิศเกียรติดำรงค์  สมาชิกวุฒิสภา เข้าข่ายเป็น ส.ว. ที่เข้าลักษณะต้องห้ามตามความในรัฐธรรมนูญ มาตรา 108 (ข.) (1)ประกอบมาตรา 98 (3) หรือไม่

 
21. นางกอบกุล อาภากร ณ อยุธยา สมาชิกวุฒิสภา 

พบว่าตามหนังสือรับรองที่ออกโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้าที่ E10091220022065 เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2562 พบว่า บริษัท ภูตะวัน จำกัด มีวัตถุประสงค์ข้อ 13 ระบุไว้ว่า “ประกอบกิจการค้ากระดาษ เครื่องเขียน แบบเรียน แบบพิมพ์ หนังสือ อุปกรณ์การเรียน เครื่องคำนวณ เครื่องพิมพ์ อุปกรณ์การพิมพ์ สิ่งพิมพ์ หนังสือพิมพ์ ตู้เก็บเอกสารและเครื่องใช้สำนักงานทุกชนิด” ข้อ 19 ระบุไว้ว่า “ประกอบกิจการโรงพิมพ์ รับพิมพ์หนังสือ พิมพ์หนังสือจำหน่าย และออกหนังสือพิมพ์” ข้อ 37 ระบุไว้ว่า “ประกอบกิจการบริการจัดเก็บ รวบรวม จัดทำ จัดพิมพ์และเผยแพร่สถิติ ข้อมูลในทางเกษตรกรรม อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม การเงิน การตลาด รวมทั้งวิเคราะห์และประเมินผลในการดำเนินธุรกิจ ”และในสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (แบบ บอจ.5) ของบริษัทดังกล่าว ณ วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561 มีชื่อนางกอบกุล อาภากร ณ อยุธยา เป็นผู้ถือหุ้นอยู่ในลำดับที่ 7 จำนวน 250,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท เลขหมายของหุ้น 4750001-5000000 ลงวันที่ 19/09/2554 วันลงทะเบียนผู้ถือหุ้น วันที่ 19/09/2554 และในสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (แบบ บอจ.5) ของบริษัทดังกล่าว ณ วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2562 มีชื่อ ม.ล.จักราภา อาภากร เป็นผู้ถือหุ้นอยู่ในลำดับที่ 3 จำนวน 250,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท เลขหมายของหุ้น 4750001-5000000 ลงวันที่ 30/04/2562 วันลงทะเบียนผู้ถือหุ้น วันที่ 30/04/2562 ดังนั้น จากพยานหลักฐานจึงปรากฏเหตุอันควรสงสัยว่า นางกอบกุล อาภากร ณ อยุธยา ได้โอนหุ้นไปให้ ม.ล.จักราภา อาภากร จริงหรือไม่ และนางกอบกุล อาภากร ณ อยุธยา สมาชิกวุฒิสภา เข้าข่ายเป็น ส.ว. ที่เข้าลักษณะต้องห้ามตามความในรัฐธรรมนูญ มาตรา 108 (ข.) (1)ประกอบมาตรา 98 (3) หรือไม่

จึงขอให้ กกต. ใช้รัฐธรรมนูญ มาตรา 82 วรรคสี่ ตรวจสอบสมาชิกภาพของสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) ดังกล่าวข้างต้น สิ้นสุดลง เพราะเป็นเจ้าของหรือผู้ถือหุ้นในกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนใด ๆ อันเข้าลักษณะต้องห้ามตามความในรัฐธรรมนูญ มาตรา 111 (4) ประกอบมาตรา 108 (ข.) และมาตรา 98 (3) หรือไม่ และขอให้รีบส่งศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยและขอให้ศาลสั่งให้ ส.ส. หยุดปฏิบัติหน้าที่ด้วยตามแนวทางที่ กกต. ใช้กับนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ มาแล้ว

Related Posts

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *