POLITICS

“วันนอร์” ฉะ งบปี 63 ลดงบแก้ปัญหาน้ำท่วม แต่เพิ่มงบทหาร งบกลางให้นายกฯ 10 เท่า

นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา หัวหน้าพรรคประชาชาติ พร้อมด้วย พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง เลขาธิการพรรค เปิดเวทีสัมมนาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่วิทยาลัยการเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น ระดมความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนเพื่อหาแนวทางแก้ปัญหาให้ทุกหมู่บ้านมีน้ำใช้ และมีการบริหารการจัดการทรัพยากรน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ

นายวันมูหะมัดนอร์ กล่าวว่า ภาคอีสานเป็นภาคที่ใหญ่ที่สุด มีประชากรมากกว่า 20 ล้านคน หากประชาชนสามารถทำอาชีพเกษตรกรรมได้ตลอดทั้งปีโดยไม่มีปัญหาน้ำแล้งหรือน้ำท่วม เชื่อว่าจะทำให้คนอีสานอยู่ดีกินดี ซึ่งการแก้ปัญหาของภาคอีสาน ที่ดีที่สุดคือการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ หากมีการลงทุนเพื่อแก้ปัญหานี้อย่างเร่งด่วน เชื่อว่าอีกไม่เกิน 10 ปี อีสานจะอุดมสมบูรณ์ เขียวชอุ่ม และจะสามารถลดความเหลื่อมล้ำได้

แต่เมื่อดูการจัดงบประมาณรายจ่ายประจำปีของรัฐบาลที่จะเข้าที่ประชุมสภาในวันพรุ่งนี้ จะเห็นว่างบประมาณเกี่ยวกับการแก้ปัญหาน้ำและส่งเสริมอาชีพของประชาชนลดน้อยลง แต่กลับไปเพิ่มงบประมาณของกระทรวงกลาโหมในสัดส่วนที่มากพอสมควร และที่ข้องใจมากที่สุดคืองบประมาณกลางของสำนักนายกรัฐมนตรีเพิ่มขึ้นเป็น 500,000 กว่าล้านบาท

“ในสมัยที่ผมเป็นรัฐบาล ตั้งงบกลางไม่เคยเกิน 50,000 ล้านบาท นี่เพิ่มขึ้นสิบเท่า งบกลางคืองบสำหรับแก้ปัญหาฉุกเฉิน เช่นภัยแล้ง อุทกภัย หรือภัยพิบัติต่างๆ ซึ่งจะนำมาใช้ในกรณีที่งบของแต่ละกระทรวงไม่พอ ซึ่งไม่เคยเกิน 50,000 ล้านบาท เพราะงบแต่ละกระทรวงมีอยู่แล้ว แต่งบกลางเพิ่มสูงขึ้นหลังการปฏิวัติรัฐประหาร เพื่อให้นายกรัฐมนตรีใช้อย่างเต็มที่ ซึ่งน่าจะมีอะไรซ่อนอยู่” นายวันมูหะมัดนอร์ กล่าว

Related Posts