POLITICS

พาณิชย์ เคาะประกันรายได้ชาวสวนปาล์ม กก. ละ 4 บาท ที่น้ำมัน 18% ครัวเรือนละไม่เกิน 25 ไร่

นายจุรินทร์ ลักษณะวิศิษฎ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและตัวแทนเกษตรกร หารือแนวทางการบริหารจัดการปาล์มน้ำมันทั้งระบบ

ที่ประชุมเห็นตรงกันให้ดำเนินตามนโยบายประกันรายได้ชาวสวนปาล์มของรัฐบาล โดยกำหนดประกันรายได้ที่กิโลกรัมละ 4 บาทที่น้ำมัน 18% ครัวเรือนละไม่เกิน 25 ไร่ ส่วนการคิดคำนวณส่วนต่าง จะคำนวณจากรายได้ที่กิโลกรัมละ 4 บาทลบด้วยราคาตลาด ณ ช่วงเวลาที่กำหนด โดยจะโอนส่วนต่างเข้าบัญชีให้เกษตรกรทุกๆ 3 เดือน

ทั้งนี้กระทรวงพาณิชย์จะออกมาตรการอื่นควบคู่ไปกับการดำเนินการตามนโยบายประกันรายได้ เพื่อให้ชาวสวนปาล์มมีรายได้และชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เช่น การบังคับใช้บี 10 แทนบี 7 ให้ได้ภายในสิ้นปีนี้ เพื่อเพิ่มการใช้น้ำมันปาล์ม การนำผลิตภัณฑ์ไปใช้เป็นเชื้อเพลิงผลิตไฟฟ้า การกำกับสต๊อกน้ำมันปาล์มดิบ และน้ำมันปาล์มที่ฟอกโดยใช้เครื่องมือตรวจวัดแทนกำลังคน การเข้มงวดกับการนำเข้าน้ำมันปาล์มและเคร่งครัดในเรื่องการผ่านแดน ขณะเดียวกันให้เร่งรัดการส่งออกให้มากขึ้น โดยเฉพาะในตลาดใหญ่อย่างประเทศอินเดีย ที่สำคัญจะผลักดันให้มีมีพระราชบัญญัติปาล์มน้ำมัน เพื่อให้เกิดการแก้ปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน

โดยกระทรวงพาณิชย์จะนำข้อสรุปทั้งหมดเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายแห่งชาติที่มีนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน เพื่อนำเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีต่อไป

Related Posts

Send this to a friend