POLITICS

“บิ๊กตู่” รอด ศาลรธน.วินิจฉัยตำแหน่งหน.คสช.ไม่ใช่เจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ

ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยคำร้องของ ส.ส.พรรคฝ่ายค้าน 7 พรรค ที่ขอให้พิจารณาคุณสมบัติของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในฐานะที่เป็นหัวหน้าคสช.ว่าเป็นเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ เข้าข่ายมีลักษณะต้องห้ามในการดำรงตำแหน่งนายกฯ หรือไม่ ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 160 (6)ที่ระบุว่ารัฐมนตรีจะต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 98 หรือไม่

โดยศาลฯวินิจฉัยว่า ตำแหน่งหัวหน้า คสช. มาจากการยึดอำนาจการปกครองประเทศ การแต่งตั้งหัวหน้า คสช. เป็นผลสืบเนื่องมาจากการยึดอำนาจและเป็นการใช้อำนาจ รัฏฐาธิปัตย์ อีกทั้งไม่อยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของหน่วยงานใดและมีอำนาจหน้าที่เป็นการเฉพาะชั่วคราวในช่วงระยะเวลาหนึ่ง ดังนั้นหัวหน้า คสช. จึงไม่มีสถานะ ตำแหน่งหน้าที่หรือลักษณะงานทำนองเดียวกับหน่วยงานอื่น และไม่ใช่เจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ

ด้วยเหตุนี้ พล.อ.ประยุทธ์ จึงไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามมาตรา 160 (6) ประกอบมาตรา 98 (15) ของรัฐธรรมนูญ ความเป็นรัฐมนตรีจึงไม่สิ้นสุดลงเฉพาะตัว

Related Posts

Send this to a friend