POLITICS

นายกฯ เห็นชอบตั้ง ‘ธนกร วังบุญคงชนะ’ เป็นโฆษกประจำ ศบศ.

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกรรมการบริหารสถานการณ์เศรษฐกิจ เห็นชอบแต่งตั้ง นายธนกร วังบุญคงชนะ เป็นโฆษกประจำศูนย์บริหารสถานการณ์เศรษฐกิจ ตามที่ นายอนุชา พิชยนันท์ เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการบริหารสถานการณ์เศรษฐกิจ เสนอเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้ชี้แจงและประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร มาตรการเศรษฐกิจที่ถูกต้องตามความเป็นจริงแก่สื่อมวลชน รวมทั้งสร้างความเข้าใจให้กับประชาชน

Related Posts

Send this to a friend