POLITICS

ตัวแทนอาจารย์ มศว. ร้องนายกฯ ตรวจสอบอธิการบดี ส่อทุจริต ประพฤติมิชอบ เอื้อประโยชน์พวกพ้อง ยังลุ้นนั่งเก้าอี้ต่ออีกสมัย

นายกังวาลย์ สีดอกบวบ ตัวแทนฝ่ายกฎหมายของอาจารย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เข้ายื่นหนังสือถึง พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ผ่านศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของทำเนียบรัฐบาล 1111 เพื่อขอให้ตรวจสอบและติดตามความคืบหน้า การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน รศ.ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล อธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่ถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัยร้ายแรง เรื่องการจัดซื้อจัดจ้างในมหาวิทยาลัย ที่ตรวจสอบไปแล้วพบว่ามีความผิด มีการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ เอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้อง ขาดธรรมมาภิบาลในการบริหารงาน แต่ยังไม่อยู่ในระหว่างการถูกแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัย หรือยังไม่เคยถูกลงโทษทางวินัย จึงไม่มีคุณลักษณะต้องห้ามตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาอธิการบดี พ.ศ. 2561

อีกทั้ง ยังพบความไม่ชอบมาพากลในกระบวนการสรรหาอธิการบดี มศว ในหลายกรณีอีกด้วย ซึ่งแม้จะเคยยื่นเรื่องให้กระทรวงการอุดมศึกษา วิจัยและนวัตกรรม ไปตรวจสอบแล้ว แต่ก็ยังไม่มีความคืบหน้า จึงได้ยื่นหนังสือเพื่อขอให้นายกรัฐมนตรี และผู้ที่เกี่ยวข้องให้ช่วยเข้าแก้ไขปัญหาดังกล่าวด้วย

Related Posts

Send this to a friend