Home Posts tagged แอพ
TECH

ระวัง! แอพแอบดึงข้อมูลส่วนตัวไปใช้ ทั้งๆ ที่ ‘ไม่อนุญาต’

แม้คุณจะกด “ไม่อนุญาตให้เข้าถึงข้อมูล” ใน application บน Android แล้ว แต่แอพจำนวนมากยังคงมีวิธีการในการใช้ช่องว่างของระบบเข้าถึงข้อมูลเฉพาะบนเครื่องของผู้ใช้ หรือแม้แต่สามารถระบุตำแหน่งที่อยู่ของเครื่องได้ ผลการศึกษา นี้ ถูกเปิดเผยในงาน PrivacyCon 2019 ที่สหรัฐอเมริกา โดยได้ระบุเหตุผลที่ App