Home Posts tagged แนวทางควบคุมการใช้สารเคมีในภาคเกษตรกรรม
Politics

รมว.สาธารณสุข ประชุมร่วม สธ.ทั่วประเทศ ย้ำ จุดยืนแบนสารพิษ เป็นวาระด้านสุขภาพ

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นายสาธิต ปิตุเดชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข และนายแพทย์ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางควบคุมการใช้สารเคมีในภาคเกษตรกรรม