Home Posts tagged เศรษฐกิจหมุนเวียน
BUSINESS

อุตสาหกรรมอาหารตื่นตัวจัดการขยะอย่างยั่งยืน รับเทรนด์โลกเศรษฐกิจหมุนเวียน

อุตสาหกรรมอาหารของไทยได้นำแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียนมาใช้แก้ไขปัญหาขยะพลาสติกที่บริโภค ทั้งนี้ พลาสติก ยังมีความสำคัญต่อภาคการผลิตอาหาร ใช้เป็นบรรจุภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติช่วยป้องกัน ช่วยปกป้องคุณภาพ และความปลอดภัยของอาหาร ป้องกันปนเปื้อนเชื้อโรคจากภายนอก ช่วยยืดอายุในการเก็บรักษา แต่อีกด้านหนึ่ง
BUSINESS

แนวคิด “เศรษฐกิจหมุนเวียน” ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม องค์กรพัฒนายั่งยืน

เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) คือแนวคิดการนำทรัพยากรที่ถูกใช้แล้วกลับมาแปรรูป และนำกลับมาใช้ใหม่ เน้นการใช้ทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อแก้ไขปัญหาการใช้ทรัพยากรเกินความจำเป็นจากการขยายตัวของประชากรโลก และปัญหาการจัดการขยะ ซึ่งมีข้อดีมากมาย อาทิ การลดปริมาณของเสีย ผลักดันให้เกิดการพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ เกิดการสร้างโอกาสให้กับธุรกิจใหม่