Home Posts tagged เครื่องหมายทางการค้า
BUSINESS

งานวิจัยระบุ “ไทย” ต้องยกระดับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา และการบังคับใช้กฎหมาย เพื่อก้าวสู่กลุ่มประเทศที่มีรายได้สูง

ผลการวิจัยของเจนีวา เน็ตเวิร์ค พบว่า ประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศกลุ่มอาเซียนที่จำต้องยกระดับกรอบการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา (Intellectual property rights – IPR) รวมถึงกลไกการบังคับใช้กฏหมายให้สอดคล้องกับมาตรฐานโลกเพื่อให้ประเทศสามารถก้าวสู่กลุ่มประเทศที่มีรายได้สูง