Home Posts tagged อภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาล
Politics

ปชป. ไม่หวั่นศึกซักฟอกเชื่อมั่น รมต. ซื่อสัตย์ มีผลงาน

นายราเมศ รัตนะเชวง โฆษกพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึง การที่ฝ่ายค้านจะเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจว่าพรรคประชาธิปัตย์ สนับสนุนฝ่ายค้านในการตรวจสอบถ่วงดุลฝ่ายบริหารตามหลักการที่ถูกต้องอย่างเต็มที่ ซึ่งก็ต้องรอดูญัตติของฝ่ายค้านว่าจะมีการอภิปรายรัฐมนตรีคนใดบ้าง ส่วนรัฐมนตรีของพรรคทั้ง 7 คน