Home Posts tagged มาตรการบรรเทาทุกข์
Politics

ครม.เห็นชอบมาตรการลดหย่อนภาษีเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากพายุโพดุล และคาจิกิ และมรสุมตะวันตกเฉียงใต้

ตามที่มีพี่น้องประชาชนใน 32 จังหวัด รวมประชาชนที่ได้รับผลกระทบ 419,988 ครัวเรือน บ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหาย 4,943 หลัง กระทรวงการคลังจึงได้เสนอมาตรการบรรเทาทุกข์ คือ 1 มาตรการลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับค่าซ่อมแซมอสังหาริมทรัพย์ ค่าใช้จ่ายซ่อมแซมที่ได้จ่ายระหว่างวันที่ 29 ส.ค. ถึง