Home Posts tagged ภัทระ คำพิทักษ์
KNOWLEDGE

The Reporters เปิดตัวโครงการ We Are The Reporters แนะวิธีรู้เท่าทันสื่อรู้เท่าทัน ‘เฟคนิวส์’

เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2563 สำนักข่าว The Reporters ได้จัดเสวนาออนไลน์ “We Are The Reporters เพื่อการรู้เท่าทันสื่อ” ในประเด็นการใช้สื่ออนไลน์อย่างไรให้ถูกต้องเหมาะสม การรู้เท่าทันสื่อ และรู้เท่าทัน fake news พร้อมแนะนำกิจกรรม We Are The Reporters เพื่อการรู้เท่าทันสื่อ