Home Posts tagged พระอาจารย์ใหญ่มหาผ่อง
ART & CULTURE

ครบ 4 ปี “หลวงปู่มหาผ่อง” ละสังขาร…ปณิธานยังคงแน่แน่ว

วันที่ 7 ตุลาคม 2562 ครบรอบ 4 ปี พระอาจารย์ใหญ่มหาผ่อง สะมาเลิก อดีตประธานศูนย์กลางองค์การพุทธศาสนสัมพันธฺลาว “ละสังขาร” ขณะที่ท่านสิริอายุ 100 ปี 4 ปีที่ผ่านมาพิสูจน์แล้วว่า “หลวงปู่มหาผ่อง” ท่านจากไปแต่เพียง”ร่างกาย” แต่”ปณิธานอันแน่วแน่”